Meny

05 Stor hendelse / masseskadehendelse

Kriterier

RØD – akutt

Andre aktuelle oppslag:

10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

35 Trafikkskade

37 Vold

A.05.01

Brann / eksplosjon – ulykke på land

A.05.02

Flyulykke

A.05.03

Jernbane- / sporvognsulykke

A.05.04

Veitrafikkulykke

A.05.05

Stor hendelse med farlig stoff / strålingsfare (CBRNE)

A.05.06

Skredulykke

A.05.07

Annen naturkatastrofe

A.05.08

Gasslekkasje

A.05.09

Skipsulykke

A.05.10

Ulykke på offshoreinstallasjon

A.05.11

PLIVO

A.05.12

Terror- / krigshandling

A.05.13

Annen stor ulykke / masseskadehendelse

A.05.14

Mulig masseskadehendelse

A.05.15

Truende masseskadehendelse

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Varsle LV-lege / kommuneoverlege iht. kommunens / legevaktdistriktets beredskapsplan.
 3. Bistå med lokalkunnskap.
 4. Følg med på aksjonen / lytt på Nødnett.
 5. Iverksett kommunal beredskapsplan med riktig nivå (lokale retningslinjer).

AMK

MOBILISER RESSURSER OG IVERKSETT NØDVENDIGE AKUTTMEDISINSK RESPONS

 1. Trippelvarsle når AMK er første mottaker av meldingen.
 2. Aktiver lokale ressurser:
  • Ambulanser, LV-lege, LVS
  • AMK-lege
  • Beredskapsledelse eget HF og øvrig varsling iht. lokal beredskapsplan
 3. Aktiver luftambulanse og redningshelikopter fra LA-AMK / HRS.
 4. Etabler støtte (enheter) fra naboregioner.
 5. Etabler sambandskontakt mellom alle utrykkende enheter.
 6. Sikre at utrykkende enheter tar med ekstra bårer og annet nødvendig materiell.
 7. Varsle aktuelle sykehus.
 8. Vurder aktivering av helsebuss eller helseekspress for transport av uskadde eller lettere skadde.
 9. Vurder beredskapsforflytning (forflytning av ambulanse, annet utstyr eller personell) av beredskapshensyn for andre akutthendelser.
 10. Vurder aktivering av frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner.
 11. Oppdater involverte (inkl. LVS) om:
  • Talegrupper
  • Sikkerhetsrisiko ev. CBRNE mv.
  • Hvem som er varslet
  • Relevant info fra skadested
  • Gjenværende lokalberedskap

VURDER RESSURSBEHOV OG ANDRE TILTAK IHT. LOKALE BEREDSKAPSPROSEDYRER OG PLANVERK

 1. Vurder å øke kapasiteten i egen AMK ved å kalle inn ekstra personell.
 2. Vurder ev. aktivering av ekstra helsepersonell / innkalling av personell i andre enheter og avdelinger
 3. Vurder behov for aktivering av utrykningsteam fra sykehus.
 4. Vurder behov for bistand fra frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Forsvaret – varsles / aktiveres via politiet.
 5. Spesialiserte redningsgrupper – varsles / aktiveres via politiet.
 6. Hvis skadestedet ligger utenfor vei – vurder rekvirering av egnet transportmiddel / kjøretøy.
 7. Vurder behov for tiltak for å styrke kapasiteten i Nødnett, i samråd med politiet.

KOMMUNIKASJON MED INNRINGER

 1. Still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Hold forbindelsen med innringer (om mulig).
 3. Gi relevante råd.

SITUASJONSAVKLARING OG TRIPPELVARSLING

AMK skal innhente opplysninger for rask identifisering av situasjonen og dens utviklingspotensial og hurtig iverksette trippelvarsling. Videre har AMK ansvaret for å utalarmere innsatsenheter og sørge for fortløpende informasjonsdeling mellom involverte nødetater. Se Legevaktindeks

Omfang

 1. Antatt antall involverte mennesker inkludert lett skadde.
 2. Antatt antall skadde med behov for sykehusbehandling.
 3. Antatt antall døde og omfang av materielle skader.

Sikkerhetssituasjon

 1. Brann eller eksplosjonsfare?
 2. Fare for farlig gods eller CBRNE?
 3. Fare for snøskred, ras eller kollaps av bygninger?
 4. Nødvendig med evakuering av fastboende?
 5. Fare for ekstremvær?
 6. PLIVO-hendelse?
 7. Ustabil / farlig gjerningsperson?

Operative forhold og begrensninger

 1. Er skadested langt fra vei?
 2. Behov for helikopter, båt eller spesialkjøretøy for evakuering?
 3. Pasienter fastklemt / innesperret?
 4. Liten bårekapasitet eller få som kan hjelpe til med bæring?
 5. Vanskelig å etablere en effektiv evakueringslinje?
 6. Landingsmulighet for helikopter?

Årstid og værforhold

 1. Kuldepåvirkning og risiko for nedkjøling av skadde?
 2. Vær som gjør effektiv bruk av helikoptre vanskelig?
 3. Kan været påvirke innsatsmannskaper?
 4. Er det natt / mørkt eller vil innsatsen gå inn i mørke?
 5. Vindretning / styrke?

Avstand og kapasitet

 1. Transporttid til nærmeste traumesykehus og regionalt traumesenter?
 2. Sykehusenes kapasitet?
 3. Avstand til egnet samlingslokale?
 4. Avstand og bemanning på nærmeste legevakter og sykehjem?

Tilgjengelige ressurser og mannskaper

 1. Behov for mobilisering?
 2. Assistanse fra nabodistrikt?
 3. Behov for bistand / varsling av R-AMK (Regional AMK)?

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

GENERELLE RÅD OG INFORMASJON GIS ALLE KRITERIER

 1. BEHOLD KONTAKT MED INNRINGER OM MULIG

  • Hjelp er på vei!
  • Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • AMK ringer tilbake hvis forbindelsen blir brutt.
  • De andre nødetatene blir varslet mens vi snakker sammen.
  • Skaff oversikt og gi meg flere opplysninger så snart du kan.
 2. SIKKERHET

  • Sikre skadestedet hvis det er mulig.
  • Sørg for din egen og andres sikkerhet hele tiden.
  • Trafikk – bil / tog? Blokkér adkomstvei dersom mulig.
 3. HVIS SKADESTEDET VIRKER TRYGT

  • Ta ledelsen på skadestedet eller få noen til å gjøre det.
  • Let etter bevisstløse. Pas. som puster normalt legges i sideleie.
  • Finn ut hvor mange som kan være skadet og meld tilbake.
 4. ENKLE FØRSTEHJELPSTILTAK, HVIS MULIG

  • Sjekk om de skadde puster normalt.
  • Legg bevisstløse som puster normalt i sideleie, eller få andre til å gjøre det.
  • Hjelp de skadde til å holde varmen.
  • Legg tepper over og under dem.
  • Stans pågående ytre blødninger.
  • Bring så mange som mulig i ly, helst innendørs.
  • Ikke gi de skadde noe å drikke eller spise foreløpig.
  • Ikke la skadde personer være alene.
  • Sørg for at det hele tiden er en hjelper hos enhver som er skadet.
  • Sørg for at noen tar imot ambulanser.
  • Takk for god hjelp.

STOR HENDELSE / MASSESKADEHENDELSE

KOMMUNIKASJON UNDER UTRYKNING

Se 42 / 43 (masseskadetriage)

Basert på informasjon fra nødsentralene og eventuelle enheter på stedet, utnytter personell på vei til innsatsområdet tiden til å etablere situasjonsforståelse. All tidskritisk informasjon skal meddeles i felles talegruppe.

Eksempler på tidskritisk informasjon er:

 • Kjørevei
 • Møteplass
 • Innsatsområde
 • Skadeomfang
 • Melder, vitner, mv.
 • Farlig område
 • Situasjonsrapport fra første enhet på stedet
 • Viktig informasjon for den videre planlegging av ressurser, i form av materiell, personell, beredskap osv.

Den første enheten på skadestedet, uavhengig av etat, skal gi en situasjonsrapport i felles talegruppe.

Meldingen skal som minimum inneholde følgende informasjon:

 • Ankomst på stedet
 • Hva som blir sett og hørt
 • Om planlagt oppmarsjområde/adkomstvei er OK
 • Tiltak som iverksettes

PLIVO Se 43

Politiets operasjonssentral skal definere om innkommet melding er PLIVO og beslutte trippelvarsling. Ved primær varsling til AMK / LVS: Umiddelbar konferansekopling med politiets operasjonssentral.

Definisjon:

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen / farlige gjenstander mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak.

Se også:

01 / 02 / 03 Bevisstløs voksen / bevisstløst barn

10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

35 Trafikkskade

37 Vold

REDNINGSAKSJONER, SJØ-REDNING – SAR VARSLING

Utklipp fra Felles sambandsreglement for Nødnett kap. 4.1.2 SAR-varsling: Med SAR-varsling menes varsling mellom 11x-sentralene og HRS. SAR-varsling utføres umiddelbart ved en henvendelse om situasjoner som initialt er å regne som en redningsaksjon. Det tilligger alle nødetatene (med LRS som den primært ansvarlige) å vurdere HRS inkludert i telefonkonferanse ved trippelvarsling (SAR-varsling).

Hendelser på vann / sjø skal umiddelbart varsles HRS.

Se 45 Lenker

 • Nasjonal veileder for organisering av helsepersonell på skadested (Helsedirektoratet IS-2536)
 • Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 (NKT-Traume)
 • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (Helsedirektoratet IS-1810)
 • Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold – PLIVO (POD, versjon 2.0)
 • Håndbok for nødetatene: Farlige stoffer – CBRNE (DSB HR-2318)
 • Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade (Helsedirektoratet IS-2593)

© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS