Meny

34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

Kriterier

RØD – akutt

Andre aktuelle oppslag:

05 Stor hendelse / masseskadehendelse

10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

24 Kjemikalier / gasser / CBRNE (ulykke med farlig gods)

33 Skade – brudd / sår / småskader

35 Trafikkskade

A.34.01

Mistanke om alvorlig skade, én eller flere skadet, detaljerte opplysninger ikke umiddelbart tilgjengelig3–9

A.34.02

Mistanke om alvorlig skade – vitale funksjoner truet:

 1. Bevisstløs Gå til 01 / 02 / 03 Bevisstløs voksen / barn3–9

 2. Pustevansker3–9

 3. Vært bevisstløs / nedsatt bevissthet / uklar / besvimelsestendens3–9

 4. Stort blodtap, blør fortsatt mye3–9

 5. Blek og klam3–9

 6. Alvorlig nedkjøling Se 23 Hypotermi3–9

A.34.03

Mistanke om alvorlig skade – synlig skade / brudd / brannskade:

 1. Ansiktsskade (NB! Mulig truet luftvei)3–9

 2. Stor åpen skade3–9

 3. Åpen skade – stikkskader / skader forvoldt av skytevåpen3–9

 4. Store ytre blødninger3–9

 5. Stor knusningsskade / skader i 2 eller flere kroppavsnitt3–9

 6. Store smerter i brystkasse – mistanke om flere ribbensbrudd3–9

 7. Mistanke om 2 eller flere større bruddskader3–9

 8. Sterke smerter i bekken (mistanke om bekkenbrudd)3–9

 9. Mistanke om ryggskader med lammelse3–9

 10. 2. eller 3. gradsforbrenning voksne > 15 % / barn > 10 % av kroppsoverflate eller inhalasjonsskade Se 10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade3–9

A.34.04

Mistanke om alvorlig skade pga. skademekanisme:

 1. Ved bruk av sykkel / rullebrett / hest o.l. (f.eks. kollisjon, utforkjøring, sykkelvelt)3–9

 2. Fall fra høyde > 5 meter voksen, > 3 meter barn3–9

 3. Skader som involverer motorisert kjøretøy Gå til 35 Trafikkskade3–9

A.34.05

Mistanke om alvorlig skade og kompliserende tilstander:

 1. Alder > 60 år3–9

 2. Alter < 5 år3–9

 3. Alvorlig grunnsykdom3–9

 4. Gravid pasient > uke 203–9

 5. Økt blødningsfare ved bruk av blodfortynnende medikamenter3–9

 6. Ruspåvirkning3–9

GUL – haster

H.34.01

Har vært bevisstløs – våken og helt klar nå4

H.34.02

Slått hodet – husker lite av hva som har hendt / kvalm / svimmel4

H.34.03

Vondt i nakken, kvalm eller svimmel6

H.34.04

Sterke smerter / feilstilling (mulig brudd / leddskade) i ansikt, skulder, arm, hånd, lårhals, kne, legg, ankel, fotblad8

H.34.05

Blødning som har stoppet – eller lar seg stoppe5

H.34.06

Falt fra 3–5 meters høyde78

H.34.07

Barn fall > 3 meter – upåvirket78

H.34.08

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

V.34.01

Småskader / annet Gå til 33 Skade – brudd / sår / småskader

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
  • Regionalt traumesenter
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK / LVS

Gå til 33 Skade – brudd / sår / småskader

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

SITUASJON

 • Hva har skjedd og når?
 • Hvor mange skadde?
 • Hvis fallulykke: Hvor høyt? Hva landet pas. på?
 • Hvis utendørsulykke: Vær og sikt på ulykkesstedet? Bilvei helt frem til skadestedet? Ligget lenge ute? Kald? Fare for nedkjøling?
 • Er det flere til stede med lignende symptomer?

OM DE / DEN SKADDE

 • Beskriv de / den skadde
 • Nedsatt bevissthet? Bevisstløs?
 • Pustevansker?
 • Ytre blødninger? Blør mye?
 • Synlige skader: sår, brudd, feilstilling?
 • Problemer med å bevege armer / ben?
 • Smerter? Hvor?
 • Informasjon om ev. besvimelse før skaden inntrådte?

Se Legevaktindeks

HODESKADE PÅ BARN UNDER ETT ÅR

Sykehusinnleggelse og lav terskel for å oppgradere til rød respons.

DESTINASJONSKRITERIER I FØLGE NASJONAL TRAUMEPLAN (www.traumeplan.no)

Pasienter som skal til traumesenter:

 • Et eller flere oppfylte kriterier fra A.34.02 fysiologisk påvirkning og / eller A.34.03 anatomisk skadeomfang.
 • Oppfylt kriterium i A.34.04 skademekanisme OG samtidig kriterium i A.35.05 kompliserende tilstander

Pasienter som skal til nærmeste sykehus med traumefunksjon:

 • Kun oppfylt kriterium fra A.34.04 skademekanisme

Dersom det er mer enn 45 minutters transporttid til traumesenter, transporteres en pasient som er fysiologisk påvirket til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon.

Dersom pas. ved ankomst til akuttsykehus med traumefunksjon viser seg å oppfylle kriteriene for alvorlig skade, skal det tas kontakt med traumeleder ved traumesenter.

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Gi trøst og oppmuntring.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.

  Hvis pas. er utendørs:

  • Unngå varmetap. Dekk til med tepper over og under. Gi ly for vær og vind.
 2. SIKRE SKADESTEDET

  • Hvis mulig og uten risiko, få pas. i sikkerhet.
  • Sørg for din egen og andres sikkerhet hele tiden.
  • Ikke flytt skadde hvis ikke det er helt nødvendig for sikkerhet og for å holde varmen.
  • Få oversikt og meld tilbake straks.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET / BLEK OG KLAM / UVEL ELLER KVALM

  • Legg pas. ned, gjerne i sideleie.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling.
 3. STORE BLØDNINGER OG ÅPNE SÅR

  • Stans blødningen ved å trykke hardt mot såret med et rent tøystykke til den stopper.
  • Hold den blødende kroppsdelen høyt, hvis mulig.
  • Dekk sår med rene tøystykker eller bandasjer.
 4. MULIG NAKKESKADE

  • Unngå forverring av mulig nakkeskade, spesielt viktig hos bevisstløse og ved nakkesmerter eller lammelser.
  • Støtt hodet slik at det hele tiden holdes stabilt i forhold til kroppen.

  Hvis pas. må flyttes

  • Hold hodet helt stabilt i forhold til kroppen uten å bevege nakken.
  • Sørg for fri luftvei og at pas. puster hele tiden.
 5. PAS. MED STØRRE SKADER, mulig behov for operasjon / anestesi

  • Ikke gi pas. noe å drikke eller spise.
 6. BRUDDSKADER

  • Stabiliser bruddstedet best mulig.
  • Beinbrudd kan stabiliseres med å bygge opp med klær, tepper eller puter rundt bruddstedet.
  • ÅPEN bruddskade: Unngå forurensning i såret. Dekk såret med rene tøystykker eller bandasje.
 7. AMPUTERT LEGEMSDEL

  • Trykk hardt mot stedet som blør. Tourniquet skal kun benyttes av personell med særskilt opplæring.
  • Den avrevne legemsdelen kan legges i en ren plastpose, helst med sterile saltvannskompresser rundt.
  • Nedkjøling anbefales normalt ikke.
  • Konferer ev. med kirurg / traumeleder ved lang transporttid.

OM SKADE – MULIG ALVORLIG / OMFATTENDE

ALVORLIGHETSGRAD

Vurderes ut fra opplysninger om:

 • Fysiologisk påvirkning / symptomer og tegn / vitale funksjoner
 • Anatomisk skadeomfang
 • Skademekanisme
 • Andre tilstander/faktorer som øker risikoen for alvorlig skade

Den mistenkt alvorlig skadde pasient er i en dynamisk situasjon, der fysiologi kan endres rask. Mistanken om at en person er alvorlig skadd baseres på all tilgjengelig viten – men fordi slike skader må transporteres og behandles raskt, må beslutning om å anse pas. for alvorlig skadd treffes før alle fakta er kjente. Alle traumesystemer aksepterer derfor en viss grad av overtriage.

UNNGÅ NEDKJØLING AV PAS.

Nedkjøling øker dødeligheten og kan gi økt blødningstendens og infeksjonsfare, forlenget sykehusopphold og dårligere prognose.

SKADET KROPPSDEL

Hodeskade. Like etter skaden kan det være vanskelig å skille mellom en hjernerystelse (kortvarig bevissthetstap etterfulgt av gradvis oppvåkning), og en mer alvorlig skade. Bevissthetsnivået er det viktigste kliniske tegnet til å følge utviklingen.

Tegn på alvorlig skade:

 • Bevisstløs i mer enn 5 min.
 • Fallende bevissthet etter forbigående oppvåkning
 • Kramper etter hodeskade
 • Lammelse (nedsatt bevegelighet i armer/ben)

Dette kan skyldes blødning i hjernen (intracerebral blødning) eller utenpå hjernen (epiduralt/subduralt hematom) som er livstruende. Ved sirkulasjonssvikt skal man mistenke andre indre blødninger fordi blodtapet ved hodeskade alene sjelden blir så stort.

Skade i ansikt, kjeve eller hals som helt eller delvis stenger luftveiene er livstruende. Skader på halsens blodårer kan raskt gi livstruende blødninger. Mistenk samtidig alvorlig hodeskade ved stor ansiktsskade.

Nakke- og ryggskade. Mistenk nakke / ryggskade ved samtidig hodeskade, spesielt hvis pas. er bevisstløs og ikke kan si fra om lammelser, sensibilitetstap eller smerter i nakken / ryggen. Respirasjonsmusklene kan lammes helt eller delvis ved nakkebrudd. Lammelser i det autonome nervesystem kan gi lavt blodtrykk (nevrogen sirkulasjonssvikt). Tverrsnittslesjoner (avrivninger av ryggmargen) kan forverres ved ukyndig behandling og unødig flytting av pas. Hvis pas. likevel må flyttes, skal hodet holdes helt stabilt, i nøytral posisjon forhold til kroppen.

Skade i brystkassen kan være livstruende hvis lunger, hjerte eller store blodkar rammes. Slike skader har derfor høy prioritet fordi tilstanden raskt kan bli verre. Pustevansker og økt respirasjonsfrekvens er alvorlige symptomer.

Bukskade. Så vel stumpe traumer som penetrerende skader kan gi stor blødning til kroppens hulrom fra indre organer. Magesmerter kan gi mistanke om slik blødning, men det kan ta noe tid fra skaden skjer til pas. får sirkulasjonssvikt.

Bekkenbrudd og lårbensbrudd kan gi store indre blødninger og sirkulasjonssvikt. Tidlig bruddstabilisering er viktig.

Knusning eller penetrerende skade i hals, bryst, buk og lår kan gi stor indre eller ytre blødning som ikke alltid lar seg stoppe, selv ved direkte trykk mot såret. Rask kirurgisk behandling kan være livreddende.

Ytre blødninger / avriving av legemsdel. Blødninger stanses ved direkte trykk mot det blødende sted. Tourniqet skal kun benyttes av personell med særskilt opplæring. Den avrevne legemsdelen kan legges i en ren plastpose, helst med sterile saltvannskompresser rundt. Nedkjøling anbefales normalt ikke. Konferer ev. med traumeleder ved mottakende sykehus ved lang transporttid.

Mindre skader. Armbrudd, benbrudd nedenfor knærne, lårhalsbrudd og kutt hvor blødningen har stanset, gir sjelden akutte komplikasjoner hvis det er eneste skade.

Se 33 Skade – brudd / sår / småskader


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS