Meny

45 Ulike vurderings- og scoringsskjema

1. BRØSET VIOLENCE CHECKLIST (BVC)

BVC adferd

Definisjon

Funn

Ikke funn

Forvirring

Oppfører seg åpenbart forvirret og desorientert. Kan hende pasienten ikke er orientert for tid og sted

Irritabilitet

Pasienten blir lett irritert; tåler dårlig andres tilstedeværelse

Støyende adferd

Er åpenbart støyende og har brautende væremåte; for eksempel slamrer med dører, roper i stedet for å snakke osv.

Fysisk truende

Viser med tydelig kroppsspråk at hensikten er å true en annen person, for eksempel en aggressiv kroppsholdning, tar i en annen persons klær, løfter og hytter med knyttet neve osv.

Verbalt truende

Et verbalt utbrudd som er mer enn å bare heve stemmen og har til hensikt å ydmyke eller skremme en annen person

Angrep på ting eller gjenstander

Et direkte angrep på ting eller gjenstander og ikke en person; slår, sparker eller knuser ting osv.

BVC er et verktøy, en sjekkliste, for å forutse voldelig og aggressiv adferd blant psykiatriske pasienter det nærmeste døgnet. Metodikken baserer seg på observasjon av pasienten og at man vurderer nåværende adferd i forhold til pasientens normale adferd. BVC er utviklet for pasienter som er innlagt på institusjon, men vi ser at den kan egne seg i prehospitalt arbeid også. Det er 6 vurderingskriterier i sjekklisten og dersom du observerer den beskrevne adferden gir det 1 poeng:

Beregne risiko/ sum:

0 poeng Liten risiko for vold
1–2 poeng Moderat risiko for vold. Man bør gjøre forebyggende tiltak.
Over 2 poeng Høy risiko for vold. Forbyggende forholdsregler skal tas og man må ha en plan for hvordan man møter et eventuelt angrep.

Hvorfor man bør ha med et verktøy som BVC:

2. GLASGOW COMA SCORE

Scoren varierer fra 3 (dypt bevisstløs pasient) til 15 (helt våken pasient). GCS har en viss prognostisk verdi.

Åpning av øynene (Ø)

4 Spontant

3 Ved tiltale

2 Ved smertestimulering

1 Ingen reaksjon

Motorisk respons (M)

6 Følger oppfordringer

5 Lokaliserer smerte

4 Avverger smerte

3 Fleksjon ved smerte

2 Ekstensjon ved smerte

1 Ingen reaksjon

Verbal respons (V)

VOKSEN, STØRRE BARN

5 Orientert

4 Forvirret, desorientert

3 Usammenhengende tale

2 Uforståelige lyder

1 Ingen reaksjon

SMÅ BARN (0–23 mndr)

5 Smiler, lytter

4 Gråter, kan trøstes

3 Inadekvat gråting

2 Uforståelige lyder

1 Ingen reaksjon

Ø + M + V =

3. NACA-SCORE SYSTEM (THE NATIONAL COMMITTEE ON AERONAUTICS NACA)

NACA-score benyttes av mange legebemannede ambulanseressurser internasjonalt. Det foreligger mange definisjoner av NACA-score på ulike språk og de fleste samsvarer med definisjonene som Luftambulansetjenesten i Norge benytter:

0

Ingen sykdom eller skade.

1

Lett skade eller sykdom som ikke trenger medisinsk behandling

Eksempel: Forbigående hypotensjon, skrubbsår. Ferdigbehandlet pasient som utskrives fra sykehus.

2

Mindre skade eller sykdom som krever medisinsk behandling, men ikke nødvendigvis sykehus innleggelse.

Eksempel: Moderat bløtdelskade, båndskader. Normal fødsel, ikke forløst. Ferdigbehandlet pasient som overføres til annet sykehus for pleie.

3

Skade eller sykdom som krever sykehusbehandling, men som ikke er livstruende.

Eksempel: Lettere hjernerystelse, frakturer, forbrenning 15–20 %, større sår, lett astma, cancer uten organsvikt. Uklare brystsmerter, angina pectoris. Coronar operert, ukomplisert.

4

Skade eller sykdom som er potensielt livstruende.

Eksempel: Mistenkt hjerteinfarkt, ustabil angina, frakturer i store rørknokler, forbrenning 20–30 %.

5

Livstruende skade eller sykdom, umiddelbar behandling nødvendig.

Eksempel: Hjernekontusjon, mistenkt økt intrakranielt trykk. Større, kompliserte frakturer, bekkenfraktur, serier av ribbensbrudd. Mistenkt ruptur av viscera med kretsløpspåvirkning. Luftveisobstruksjon. Hjerteinfarkt komplisert med arytmi, hypotensjon eller svikt. Lungeødem. Bevisstløshet. Forbrenninger > 30 %.

6

Alvorlige skader eller sykdom med manifest svikt av vitale funksjoner.

Eksempel: CNS-skade med forstyrret respirasjon/sirkulasjon. Toraksskader og multiple frakturer. Respirasjons- og/eller sirkulasjonsstans.

7

Død på åstedet, eller innenfor det tidsrom som tjenesten har behandlingsansvar for, også etter gjenopplivingsforsøk.

4. SIRS (Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom)

SIRS-kriterier

Sepsis

Alvorlig sepsis

Septisk sjokk

  • Temperatur > 38,3° eller < 36°
  • Puls > 90 pr. min
  • Respirasjonsfrekvens > 20 pr. min
  • Hvite blodlegemer > 12 eller < 4 x 109/L

To eller flere SIRS-kriterier forårsaket av infeksjon.

Sepsis og tegn på sviktende organfunksjon.

Hypotensjon, systolisk blodtrykk < 90 mmHg til tross for volumresuscitering.

5. SMERTEVURDERINGSSCORE

i) NRS (numeric rating scale) – til telefontriage

Numeric rating scale – NRS (0-10)
1 – 3 / 4: svak smerte 3 / 4 – 6 / 7: moderat smerte 7 – 10: sterk smerte

Veiledende spørsmål: «Hvor sterk er smerten din på en skala fra 0 til 10, når 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte?»

Husk: spør etter smerteintensitet både i hvile og ved bevegelse (hoste).

ii) VAS Visuell analog skala – etter ambulansen er fremme

Visuell analog skala (VAS) er en psykometrisk skala og brukes til å angi nivået av ulike typer plager, for eksempel smerte eller kvalme, ved å få pasienten til å peke på en skala.

For å vurdere smerteintensitet kan pasienten stilles følgende spørsmål: «Hvis 0 er ingen smerter og 10 den verst tenkelige smerten, hvor vondt har du det nå?

VAS-skala

Ref:. K. W. Faiz, No. 3, 11. februar 2014, Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:323 DOI: 10.4045/tidsskr.13.1145


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS