Meny

41 Tiltakskort for trippelvarsling

INTRODUKSJON

Trippelvarsling og felles aksjon utløses når behovet for samordnet innsats oppstår etter henvendelse til en av 11X-sentralene. Operatør bør bruke fastsatt utspørringsskjema.

Kilde: Veileder til nasjonale trippelvarslingsrutiner mellom nødmeldesentralene 19.11.2018

OPPHAV TIL VERKTØYENE

De tre nødmeldesentralene i Drammen (SAMLOK) utviklet i 2013–2014 et utspørrings- og handlingsverktøy bestående av hendelsesspesifikke prosedyrer som utløser trippelvarsling: Trafikkulykke, ulykke i veitunnel, brann i bygning, drukning, bombetrussel og snøskred. I ettertid ble det laget liknende kort for hendelser med pågående livstruende vold (PLIVO) samt hendelser som omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver med høyt farepotensiale (CBRNE). I tillegg ble det laget en veileder tilhørende utspørrings- og handlingsverktøyene som beskriver selve prosedyren og erfaringer med denne.

Politidirektoratet (POD), etablerte i august 2017, etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), en tverrfaglig arbeids- gruppe med representanter utpekt av Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet (Hdir) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som skulle utarbeide nasjonal prosedyre for trippelvarsling. Dette dokumentet er en veileder knyttet til de foreslåtte nasjonale prosedyrene som er utarbeidet av gruppen. Den foreslåtte prosedyren baserer seg på bruk av standardiserte tiltakskort. Veilederen skal gi operatørene innføring i oppbygning av kortene og hvordan de skal benyttes under nødsamtaler. I tillegg omtaler veilederen erfaringer med opplæring og implementering av disse og gevinster knyttet til bruk av verktøyene.

Arbeidsgruppen har videreutviklet de opprinnelige verktøyene, samt utarbeidet et nytt hendelseskort som heter «Hendelser på vann». PLIVO kortet er endret til å omfatte både masseskade hendelser og hendelser med pågående livstruende vold. Det kan være behov for å utvikle flere kort i tiden fremover.

Verktøyet og arbeidsmetodikk skal benyttes på følgende hendelser:

  • CBRNE / akutt forurensing
  • Bombetrussel
  • Brann i bygning
  • Hendelse i tunnel
  • Hendelse på vann / sjøulykke
  • Masseskade / mulig PLIVO
  • Person i vann
  • Snøskred
  • Trafikkulykke

Figur 1: Utspørrings- og handlingsverktøy

Prosedyre «Trafikkulykke» er vist som eksempel.

CBRNE / akutt forurensning

Figur 2: Prosesskart

Visuell fremstilling av arbeidsprosesser ved trippelvarslingshendelser.

Prosesskart

Tiltakskort

CBRNE / akutt forurensning

Brann i bygning

Hendelse i tunnel

Hendelse på vann / sjøulykke

Person i vann

Snøskred

Trafikkulykke


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS