Meny

19 Gynekologi / svangerskap

Kriterier

RØD – akutt

Hvis mistanke om start av fødsel eller vannavgang etter 20. svangerskapsuke:

Gå til 18 Fødsel

A.19.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 03

A.19.02

Pustevansker36

A.19.03

Fortsatt våken, men holder på å besvime4–6

A.19.04

Akutt innsettende smerter i magen, blek og klam Se 26 Magesmerter / ryggsmerter5–7

A.19.05

Vaginalblødning, blek og klam5–7

A.19.06

Er gravid og har:

 1. Krampeanfall Gå til 25 Kramper6

 2. Sterke, vedvarende smerter i magen67

 3. Vedvarende rier i 20.–36. svangerskapsuke Gå til 18 Fødsel

 4. Betydelig vaginalblødning67

 5. Vaginalblødning eller magesmerter etter slag mot magen5–7

GUL – haster

H.19.01

Feber og smerter / ubehag i nedre del av magen6

H.19.02

Vaginalblødning, betydelig mer enn ved vanlig menstruasjon67

H.19.03

Akutt innsettende smerter i nedre del av magen. Gravidtitet kan ikke utelukkes67

H.19.04

Spontanabort før 20. svangerskapsuke67

H.19.05

Gravid etter 20. svangerskapsuke og:

 1. Smårier eller vondt i magen6

 2. Småblødninger fra underlivet6

 3. Økende hodepine eller synsforstyrrelser6

 4. Er engstelig etter slag mot magen6

Gå til 18 Fødsel

H.19.06

Medtatt, feber og smertefull hevelse i ett av brystene

H.19.07

Uventet sterke smerter, ubehag eller blødning etter fremprovosert (medisinsk) abort6

H.19.08

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

V.19.01

Gravid før 20. svangerskapsuke og:

 1. Vaginalblødning

 2. Har magesmerter

 3. Er engstelig etter slag mot magen

V.19.02

Ikke gravid. Unormal smerte eller blødning uten øvrige symptomer

V.19.03

Annet

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

Hvis uavklart

 • Er hun gravid, eller kan hun ha blitt gravid?
 • Har hun noen kjente sykdommer fra før?
 • Bruker hun medisiner daglig? Hvilke?
 • Føler hun seg syk? Feber?

Gravid

 • Hvor mange ukers graviditet?
 • Når var siste menstruasjon? Når har hun termin?
 • Når var siste svangerskapskontroll?
 • Var alt normalt da?
 • Hvis rier eller vannavgang: Hvor lenge mellom hver ri? Sterke rier? Like sterke hele tiden? Har vannet gått? Når?
 • Har hun vært undersøkt med ultralyd? Resultat?

Blødning

 • Blør mer enn en vanlig menstruasjon?
 • Blør mer enn to bind pr. time? Mer enn tre bind per time?
 • Hvor lenge har hun blødd slik?
 • Blek? Medtatt? Smerter?

VURDERING AV SMERTE

 • Oppstart?
 • Lindring / forverring?
 • Type smerter?
 • Utstråling?
 • Konstante eller kommer og går?
 • Hvor sterke er smertene? På en skala fra 0–10 der 0 = ingen smerte og 10 = maks smerte?

Smertevurdering. Se 45: 5. NRS

Se også:

25 Krampeanfall

30 Pustevansker

Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 Bevisstløs voksen – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.
 2. MEDIKAMENTER SOM PAS. BRUKER

  • Finn frem medikamenter og vis dem til ambulansepersonell / lege.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.
 2. NEDSATT BEVISSTHET

  • Legg pas. ned, gjerne i sideleie (på venstre side ved langtkomment svangerskap).
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig.
 3. BLEK / KLAM / UVEL

  • Legg pas. ned (på venstre side ved langtkomment svangerskap).
 4. UKLAR SITUASJON

  • Ikke gi pasienten noe å spise eller drikke.
 5. MULIG ABORT før svangerskapsuke 20

  • Dette kan være begynnelsen på en abort. Det er dessverre ikke uvanlig tidlig i svangerskapet.
  • Det beste pas. kan gjøre nå, er å holde seg mest mulig i ro.
  • Jeg kan sette dere i kontakt med lege hvis ønsket.

OM GYNEKOLOGI / SVANGERSKAP

GYNEKOLOGI

Graviditet utenfor livmoren (ekstrauterin graviditet)

Opptrer som regel mellom 4. og 9. svangerskapsuke. Graviditeten er ikke alltid erkjent (Legevakthåndboken). Graviditeten sitter vanligvis i egglederen. Typisk er plutselige kraftige smerter, ofte ut mot en av sidene i nedre del av magen. Ev. vaginalblødning kan være liten, men det kan oppstå en stor indre blødning til bukhulen som kan gi sirkulasjonssvikt og raskt bli livstruende.

Unormale blødninger fra skjeden

Selv langvarige og kraftige blødninger trenger sjelden akuttbehandling. Men vedvarende blødning ut over det som er vanlig ved menstruasjon, kan likevel være alvorlig. Spør om pas. kan være gravid.

KOMPLIKASJONER I SVANGERSKAPET

Svangerskap regnes fra siste menstruasjon til fødselen og deles inn i uker eller trimestre. Normal termin er 37–42 uker. Før 24. svangerskapsuke er barnet sjelden levedyktig. Fødsler i 20.–36. svangerskapsuke kalles premature og er risikable for barnet. Ved komplikasjoner i svangerskapet bør AMK / LVS kople inn lokal fødeavdeling.

For tidlige / premature rier Se 18 Fødsel

Rier før 37. svangerskapsuke kan føre til for tidlig fødsel. Premature rier er takvise smerter, press eller sterke menstruasjonslignende smerter. De kan stanses medikamentelt. Hvis fødselen likevel starter, kan den skje raskere enn normalt pga. lite barn.

For tidlig / prematur vannavgang Se 18 Fødsel

Vannavgang før 37. uke disponerer for premature rier og infeksjon. Antatt seteleie krever båretransport pga. fare for navlesnorsfremfall (se gul respons på 18 Fødsel). Ved hodeleie kan kvinnen som regel komme til fødested med egen transport, helst i samråd med jordmor. Prematur vannavgang betyr ikke nødvendigvis at fødselen er i gang, men kvinnen skal alltid tilses av jordmor / lege.

Vaginalblødning etter 20. svangerskapsuke

Små blødninger uten andre symptomer er ganske vanlig og oftest ufarlig, men bør vurderes av lege / jordmor. Det kan være et forvarsel om en større blødning hvis morkaken ligger foran livmorsåpningen (placenta previa). Løsning av morkaken (abruptio placentae) gir akutte smerter i nedre del av magen, men kan også gi blødning. Begge tilstander kan være livstruende for mor og barn. Vaginalundersøkelse bør ev. kun skje på spesialavdeling på grunn av faren for nye blødninger.

Sterke, vedvarende magesmerter etter 20. svangerskapsuke

Skal raskt vurderes av lege. Slike smerter kan skyldes at det er noe alvorlig galt med placenta eller barnet, eller sykdom hos mor.

Abdominaltraume etter 20. svangerskapsuke.

Det er sjelden at morkaken løsner pga. traumer. Men sterke magesmerter eller vaginalblødning etter traume, kan være et kritisk tegn både for mor og barn. Abdominaltraume uten etterfølgende smerter / blødning skader sjelden barnet, men er psykisk belastende og bør vurderes av lege / jordmor også med tanke på løsning av morkaken.

Spontanabort (før 20. svangerskapsuke)

Blødninger inntreffer i ca. 25 % av alle svangerskap. Knapt halvparten av disse er forvarsel om tidlig abort før 14 uker. Typisk er takvise smerter i nedre del av magen, ofte som sterke menstruasjonssmerter med stor eller liten blødning. Bør vurderes av lege. Ingen behandling kan stoppe en pågående spontanabort. Blødningen kan være kraftig og gi sirkulasjonssvikt.

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi)

Utvikles etter 20. svangerskapsuke. Symptomer ved svangerskapsforgiftning er høyt blodtrykk, protein i urinen og unormalt store svangerskapsødemer. Økende hodepine, synsforstyrrelser, kvalme og ev. smerter i øvre del av magen er tegn på truende eklampsi med kramper som er livstruende både for mor og barn. Symptomene må undersøkes av lege. (Helsenorge)

Krampeanfall i siste del av graviditet

Eklampsi – se også 25 Krampeanfall

Eklampsi foreligger hvis det opptrer generelle kramper under graviditet, fødsel eller innen syv døgn etter fødsel, og dersom epilepsi eller andre sykdommer ikke er årsaken. De fleste tilfellene sees i siste del av graviditeten. Tilstanden er livstruende.

Mistanke om nært forestående fødsel (sterke vedvarende rier, vannavgang eller trykketrang): Gå til 18 Fødsel


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS