Meny

39 Øye

Kriterier

RØD – akutt

A.39.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02 / 03

A.39.02

Pustevansker3

A.39.03

Plutselig synsforstyrrelse og holder på å besvime46

A.39.04

Plutselig synstap på det ene øyet6

A.39.05

Akutt oppstått sterke smerter og nedsatt syn i ett øye, kvalme og brekninger67

A.39.06

Stor åpen skade i eller ved øyet5

A.39.07

Fått et slag mot øyet / hodet. Fortsatt våken, men holder på å besvime45

A.39.08

Stor etseskade i eller ved øyet8

A.39.09

Ser ikke normalt. Kan ha drukket metanol

A.39.10

Brillehematom5

GUL – haster

H.39.01

Sterke og vedvarende smerter i eller ved øyet, føler seg uvel7

H.39.02

Økende synstap på ett eller begge øyne de siste par dager6

H.39.03

Mindre etseskade i eller ved øyet8

H.39.04

Ser normalt, men kan ha drukket metanol

H.39.05

Rødt, smertefullt og irritert øye9

H.39.06

Sviende / smertefullt utslett rundt det ene øyet9

H.39.07

Andre symptomer knyttet til oppslaget

GRØNN – vanlig

V.39.01

Sterke og vedvarende smerter i eller ved øyet, uten øvrige symptomer

V.39.02

Rusk som sitter fast i øyet10

V.39.03

Rødt og irritert øye, uten smerter9

V.39.04

Rødt øye uten irritasjon eller smerter9

V.39.05

Har vært utsatt for sterk sol. Har smerter og nedsatt syn

V.39.06

Holdt på med sveising. Har nå smerter og nedsatt syn

V.39.07

Blått øye («blåveis»), uten andre symptomer

V.39.08

Annet

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
  • Øyelege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

Rødt og irritert øye

 • Kan pas. se med øyet?
 • Sterke smerter i tillegg til irritasjonen?
 • Virker pas. medtatt? Kvalm? Kastet opp?
 • Kjent øyesykdom? Grønn stær?
 • Netthinnebetennelse?
 • Flere i pas. omgivelser (barnehage, skole) som har hatt dette?
 • Utsatt for sterk sol og snø?
 • Holdt på med sveising? Steinhogging? Vinkelsliper?
 • Kontaktlinser forsøkt fjernet?

Situasjon

 • Er det flere til stede med lignende symptomer?

Plutselig svekket syn

 • Når skjedde det? Hvor lenge har det vart?
 • Hatt noe lignende tidligere? Hva var det da?
 • Er synet helt borte på øyet?
 • Hvor i synsfeltet er synet borte? Bare langs kantene? Midt i synsfeltet?
 • Andre symptomer? Rødt øye? Smerter? Svimmel? Uvel?
 • Bruker pas. øyedråper eller andre medisiner daglig? Hvilke?
 • Andre kjente sykdommer?

Øyeskade

 • Beskriv skaden.
 • Kan pas. se med det skadde øyet?

Etseskade

 • Hva slags kjemikalium? Lut eller syre?
 • Har øyet blitt skyllet? Hvor lenge?

Se Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.
 2. MEDIKAMENTER SOM PAS. BRUKER

  • Finn frem medikamenter og vis dem til ambulansepersonell / lege.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET / BLEK OG KLAM

  • Legg pas. ned, ev. sideleie.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig.
 3. ALVORLIG SKADE Gå til 34 Skader – mulig alvorlig / omfattende

  • Dekk til med et rent tøystykke eller bandasje.
  • Ikke gi pas. noe å spise eller drikke.
 4. PLUTSELIG SYNSFORSTYRRELSER / SYNSTAP

  Obs. ev. hjerneslag eller akutt øyesykdom

  • Dette bør straks vurderes av lege.
  • Plasser pas. i en behagelig stilling, helst med overkroppen godt hevet.
  • Ikke la pas. være uten tilsyn.
 5. SMERTER OG NEDSATT SYN

  Obs. ev. akutt øyesykdon

  • Bør straks vurderes av lege.
  • Ved smerter kan man gi smertestillende medisin, f.eks. paracetamol.
 6. ETSESKADE

  Se 24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

  • Skyll med rennende vann fra en hånddusj eller springen i minst 30 min. før transport til lege eller sykehus.
  • Hold øyet åpent under skylling, og fjern eventuelle kontaktlinser.
  • Hvis mulig, fortsett skyllingen under transporten.
 7. RØDT OG IRRITERT ØYE / MULIG VIRUSINFEKSJON

  • Dette bør straks vurderes av lege.
  • Hvis det blir svært plagsomt, kan øyedråper eller øyesalve med antibiotika hjelpe. Dette må skrives ut av lege.
 8. RUSK I ØYET

  • Kan fjernes ved å tørke det bort med snippen av et vått tøystykke, eller forsøk å skylle det bort med vann.
  • Hvis rusket sitter under øyelokket, må øyelokket vrenges.
  • Øyerusk som er løst, vil ofte samles i øyekroken og lett kunne fjernes derfra etter en stund.

OM ØYE

ALVORLIGE ØYESYKDOMMER

Akutt synsnedsettelse uten at øyet er rødt eller irritert kan ha flere årsaker. Netthinneavløsning oppleves som om et rullgardin trekkes ned i synsfeltet. Betennelse i øyets åresystem (arteritis temporalis) krever rask behandling med medisiner for å redde synet.

Blodpropper i øyets årer kan medføre varig synssvekkelse. Plutselig synsnedsettelse kan skyldes et lite hjerneslag, og må håndteres deretter. Se 28 Hjerneslag

Rødt og smertefullt øye

 • Akutt glaukom (vinkelblokkglaukom, trangvinkelglaukom). Anfall med forhøyet intraokulært trykk hos person med trang kammervinkel. Opptrer fra og med 40–50-årsalderen. Symptomer: Tåkesyn (som å se gjennom frostet glass) og syn av ringer rundt lyskilder (korneaødemet fører til dispersjon av lyset). Trykkfølelse i orbita. Etter hvert sterke smerter, ofte ledsaget av kvalme og brekninger. Tåreflod. Nedsatt syn på affisert øye. Ødem rundt øyet, «pseudoptose». Rødt øye (blandet injeksjon). Matt kornea. Pupillen er lysstiv og mydriatisk sammenlignet med frisk side. Visus er nedsatt. Øyet kjennes steinhardt ved palpasjon. Det anbefales oppstart av prehospital medikamentell behandling, i samråd med lokal lege og øyelege, ved lang transporttid.
 • Akutte betennelsestilstander (iridocyklitt) gir ofte sterke øyesmerter i tillegg til sløring av synet.

Begge tilstander kan true synet.

Synsforstyrrelse. Plutselige synsforstyrrelser/synstap kan skyldes alvorlig sykdom. Kan være symptom på hjerneslag eller akutt alvorlig øyesykdom. Rask vurdering av lege. Se 28 Hjerneslag

Metanol (tresprit) kan være tilblandet vanlig alkohol som omsettes illegalt. Metanol kan gi varige synsskader og i verste fall blindhet. Symptomer kommer 1–1,5 døgn etter inntak av ren metanol og senere ved blanding med etanol. Dødelig dose for voksne er fra 5–30 ml. Rask innleggelse og motgift: Fomepizole®, etanol, ev. hemodialyse.

Rødt og irritert øye skyldes som oftest en virusinfeksjon. Dette går over av seg selv. Legetilsyn ved behov.

ØYESKADER

Etseskade kan ødelegge hornhinnen. Se 24 Kjemikalier / gasser / CBRNE. Langvarig skylling med vann anbefales. Fortsett helst skyllingen med vann fra en spruteflaske, en vanlig flaske, ev. et infusjonsdrypp eller en spesiallaget kontaktlinse, også under transporten til lege / sykehus.

Stor åpen skade i eller ved øyet skal dekkes til med bandasje eller et rent tøystykke, og pas. må bringes til lege eller sykehus. Vær oppmerksom på ev. samtidig alvorlig hodeskade.

Brillehematom (blålig misfarging rundt begge øynene etter en hodeskade) tyder på brudd på skallens underside og er alvorlig. Pas. skal alltid innlegges raskt.

Blått øye («blåveis») skyldes bloduttredelse i vevet rundt øyet etter slag mot øyeregionen. Dette er i seg selv ikke farlig, men hvis synet er nedsatt, bør lege konsulteres. Vær oppmerksom på mishandlingsproblematikk. Se 37 Vold / mishandling

RØDT ØYE

Sveiseblink og snøblindhet kan oppstå når øyet påvirkes av sterk ultrafiolett stråling. Symptomene kan komme etter flere timer og starter ofte med intens svie og rennende, røde øyne ev. krampe i øyelokkene. Pas. kan miste synet i timer, i verste fall dager. Tilstanden er svært ubehagelig, men selvbegrensende og ikke farlig.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS