Meny

07 Uavklart problem

Kriterier

RØD – akutt

Hvis AMK / LVS ved hjelp av utspørringen finner et mer spesifikt problem, bruk det aktuelle oppslaget og foreta videre rådgivning og respons fra dette.

A.07.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02 / 03

A.07.02

Pustevansker Gå til 30 Pustevansker 3

A.07.03

Fortsatt våken, men holder på å besvime Se 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet4

A.07.04

Plutselig blek og klam5

A.07.05

Plutselig påfallende medtatt eller syk Se 11 Brystsmerter / hjertesykdom3–5

A.07.06

Uvel og plutselig helt kraftløs Se 11 Brystsmerter / hjertesykdom3–5

A.07.07

Antatt rødt kriterium (flere opplysninger ikke raskt tilgjengelige)3–5

A.07.08

Kommunikasjonsvansker og mistanke om akutt / alvorlig problem3–5

GUL – haster

H.07.01

Utmattet pas. (usikre / uklare opplysninger)3–5

H.07.02

Sterke smerter

H.07.03

Besvimt flere ganger, men kommet seg igjen4

H.07.04

Ønske om assistanse via trygghetsalarm

H.07.05

Nylig oppstått funksjonssvikt

H.07.06

Antatt gult kriterium (flere opplysninger ikke tilgjengelig innen rimelig tid)

H.07.07

Annet gult kriterium (mangler passende kriterium annet sted i Indeks)

H.07.08

Gjentatte henvendelser og uklar problemstilling. Obs. Lav terskel for å oppgradere!

H.07.09

Kommunikasjonsvansker og uklar problemstilling

GRØNN – vanlig

V.07.01

Psykososialt problem

V.07.02

Antatt grønt kriterium (flere opplysninger kan ikke skaffes)

V.07.03

Antatt grønt kriterium (mangler passende kriterium annet sted i Indeks)

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. sett pas. i konferanse med LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

PUST

 • Puster pas. normalt? Tungt? Raskt? Overfladisk?
 • Blå på leppene?

SIRKULASJON

 • Er huden blek og klam?
 • Kan du kjenne pulsen? Er pulsen rask?

ALLMENNTILSTAND

 • Kan pas. svare på spørsmål?
 • Kan pas bevege arner og ben normalt?
 • Slapp og medtatt? Apatisk? Uinteressert i omgivelsene?
 • Har pas. noen kjente sykdommer?
 • Bruker pas. medisiner daglig? Hvilke?
 • Nylig ligget på sykehus eller operert?
 • Spist eller drukket noe de siste 12 timer?

SYMPTOMER OG TEGN

 • Når startet dette? Utviklet seg over timer? Dager? Uker?
 • Smerter? Hvor? Jevne eller takvise? Beskriv smertene.
 • Kvalm? Kastet opp? Hvor lenge?
 • Feber? Hvor høy?
 • Utslett? Hvor på kroppen? Beskriv utslettet.
 • Svimmel? Plutselig?
 • Avmagret eller uttørret?
 • Kald eller nedkjølt?

SITUASJON

 • Er det flere til stede med lignende symptomer?

PSYKOSOSIALE FORHOLD

 • Hjelpeløs og uten tilsyn?
 • Evne og mulighet til å stelle og klare seg alene?
 • Misbruk av alkohol? Medikamenter? Narkotika?

Se Om kap.

AKUTT FUNKSJONSSVIKT HOS ELDRE

 • Akutt funksjonssvikt: Tap av minst én ADL-funksjon av uklar årsak i løpet av de to siste ukene før innleggelse.
 • Eldre: Finnes ingen universell akseptert definisjon, her brukt 65+.
 • ADL: Aktiviteter i dagliglivet. F.eks.: av- og påkledning, matlaging, spising, holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene.

Se Om kap.

Se Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. RØDE KRITERIER og ellers ved behov

  • Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
  • Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld straks fra ved forverring.
 2. MEDIKAMENTER SOM PAS. BRUKER

  • Finn frem medikamenter og vis dem til ambulansepersonell / lege.

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. PUSTEVANSKER

  • Forsøk å skape ro rundt pas. og løsne på stramme klær.
  • La pas. sitte oppreist / selv finne en god stilling.
  • Observer om pas. fortsatt klarer å puste.

  Hvis pas. ikke klarer å sitte oppreist:

  • Legg pas. på siden.
  • Bøy hodet forsiktig bakover og løft haken frem.

  Barn under 1 år:

  • Hold hodet i nøytral stilling og løft haken frem.
  • Observer pusten, gi beskjed ved endring.
 2. NEDSATT BEVISSTHET

  • Legg pas. ned, gjerne i sideleie.
  • Pass på at pas. får puste fritt.
  • Unngå varmetap / nedkjøling, dekk til og legg noe under pas. hvis mulig.
 3. PÅFALLENDE UVEL / BLEK / KLAM (SIRKULASJONSSVIKT)

  • Pasienten legges flatt. Dersom det er sikkert at ikke blødning eller traume er årsak, så bør underekstremitetene heves 30–60 grader

OM UAVKLART PROBLEM

AKUTT FUNKSJONSSVIKT

Akutt funksjonssvikt er et vanlig symptombilde hos eldre ved akutt sykdom. Hos demente, skrøpelige gamle og de aller eldste vil akutt sykdom ofte presentere seg som akutt svikt i daglige funksjoner. Symptombildet er ofte diffust og preget av kroniske sykdommer, sekvele etter sykdommer og skader, samt aldersforandringer. Ofte ligger det flere årsaker til grunn. Årsaken til akutt funksjonssvikt er alltid akutt sykdom og / eller skade, vanligste årsaker er: Infeksjoner (uvi, pneumoni, sepsis), cerebrovaskulære (atypisk hjerneslag, særlig i bakre skallegrop), kardiovaskulære (stumt infarkt, arrytmier, forverring av hjertesvikt), pulmonale (forverring av KOLS / astma, lungeemboli ved uforklarlig hypoksi), hematologisk / endokrinologisk (anemier, elektrolyttforstyrrelse, diabetes, hypo-/hypertyreose), malignitet, legemiddelbivirkninger (digitalis, antihypertensiva, benzodiazepiner og andre psykofarmaka), skader (subduralt hematom, innkilt lårhalsbrudd) og alkoholbruk.

ALLMENNTILSTAND

Det kan være avgjørende at du danner deg et bilde av allmenntilstanden: Virker pas. medtatt eller utmattet? Dette er vanskelig å vurdere per telefon. Helsepersonell er vant til å vurdere pas. ut fra et helhetsinntrykk: Hudfarge, ansiktsuttrykk, bevegelsesmønster, taleevne og mentale funksjoner, kroppsholdning, ernæringsstatus, ev. avmagring og uttørring, respirasjon, kroppstemperatur, etc. Pårørende er ikke alltid i stand til å foreta en slik helhetsvurdering eller å formidle denne klart over telefonen, med mindre de får målrettede spørsmål. Foruten symptomer og tegn som er typiske for sykdommen eller skaden, vil redusert allmenntilstand ofte kjennetegnes ved at pasienten:

 • Virker medtatt eller utmattet og føler seg syk
 • Spiser og drikker mindre enn normalt
 • Beveger seg lite
 • Er lite interessert i omgivelsene
 • Har nedsatt eller endret bevissthet

STERKE, UFORKLARLIGE SMERTER

Svært sterke og ellers uforklarlige smerter i hud, underhud eller muskulatur kan skyldes nekrotiserende fasciitt med bakterier som sprer seg svært raskt i vevet. Betennelsen starter ofte i armer eller ben. Spesielt utsatt er pasienter med småsår (etter vannkopper, små stikkskader, operasjonssår eller lignende). Tilstanden ledsages ofte av høy feber, men det er viktig å vite at dette ikke alltid er tilfelle.

MISTANKE OM SEPSIS / SVEKKET IMMUNFORSVAR: Gå til 16 Feber / infeksjon / sepsis

PSYKOSOSIALE FORHOLD

Ved uklare tilstander kan utfyllende opplysninger om psykososiale forhold være nødvendige for å iverksette egnede tiltak.

 • Kjente sykdommer og plager?
 • Faste medisiner?
 • Nylig innlagt på sykehus? Sykehjem?
 • Boligforholdene (WC, avstand til nabo, trapper, etasje)?
 • Evne og mulighet til å stelle og klare seg alene?
 • Pårørendes evne til å hjelpe? Muligheter for annet tilsyn?
 • Pårørendes evne til å vurdere pasientens tilstand fortløpende?
 • Klarer å få i seg mat og drikke?
 • Spist eller drukket noe de siste dagene?
 • Klarer personlig hygiene? Kommer seg til toalettet?
 • Psykiske lidelser. Demens? Angst?
 • Misbruk av alkohol? Medikamenter?

Dette må vurderes i sammenheng med alder og kjønn, kultur og språk (fremmedspråklig?), personlighet, ev. kompliserende sykdommer og uførhet.

Kontakt AMK-lege eller legevaktslege hvis du er usikker på om en tilstand kan være alvorlig. Da skal lege ta opp anamnese. La ev. innringer snakke direkte med vaktlegen. Følg lokale instrukser. Ved uklare problemer er det viktig at vaktlegen raskt foretar de endelige vurderinger. AMK / LVS skal ikke overta fullstendig anamneseopptak fra lege.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS