Press "Enter" to skip to content

Hodeskader

NIMN Kap. 20: Hodepine
NIMN kap. 25: Krampeanfall
NIMN kap. 28: Mulig hjerneslag/nedsatt bevissthet
NIMN kap. 34: Skade- mulig alvorlig/omfattende

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Mistanke om alvorlig skade – vitale funksjoner truet:
  • Bevisstløs
  • Pustevansker
  • Vært bevisstløs/nedsatt bevissthet/uklar/besvimelsestendens
  • Stort blodtap, blør fortsatt mye
  • Blek og klam
  • Alvorlig nedkjøling
 • Mistanke om alvorlig skade – synlig skade / brudd / brannskade:
  • Ansiktsskade (NB! Mulig truet luftvei)
  • Stor åpen skade
  • Åpen skade – stikkskader / skader forvoldt med skytevåpen
  • Store ytre blødninger
 • Mistanke om alvorlig skade pga. skademekanisme:
  • Ved bruk av sykkel / rullebrett / hest o.l. (f.eks. kollisjon, utforkjøring, sykkelvelt)
  • Fall fra høyde > 5 meter voksen, > 3 meter barn
  • Skader som involverer motorisert kjøretøy
 • Krampeanfall og har nylig hatt en hodeskade

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd og hvor lenge siden?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Har pasienten vært bevisstløs?
  • I så fall, hvor lenge?

Avklar

Bevissthet

 • Endret bevissthetstilstand etter skaden?
  • Våken, sløv, klynkende (barn)?
  • Unormal oppførsel/irritabel?

Smerter

 • Hodepine?
  • Intensitet?
  • Økende hodepine etter en «fri» periode?

Synlig skade i hodet

 • Blør pasienten?
 • Kutt som spriker?
 • Hematomer / hevelser?
 • Synlig brudd i hodeskalle?
 • Blødning fra øre, eller blank væske fra øre / nese?

Fall fra høyde

 • Hvor mange meter har pasienten falt?

Andre symptomer

 • Kvalme / brekninger?
 • Hukommelsestap?
 • Lammelser?
 • Talevansker?
 • Har pasienten hatt kramper etter skaden?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Shuntbehandlet hydrocephalus, koagulasjonsforstyrrelse (sykdommer som gir blødningstendens)?
 • Bruker pasienten blodfortynnende medikamenter?

I forkant av hendelsen

 • Inntak av alkohol / andre rusmidler?

For barn

 • Oppfører barnet seg unormalt i etterkant av hodeskaden, ifølge foreldre? 

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Slag eller fall mot hodet og
  • Kvalme / brekninger / oppkast
  • Mistenkt eller bekreftet bevissthetstap
  • nedsatt bevissthet eller uklare bevissthetsforhold, f.eks. ved rus
  • Hukommelsestap
  • Sterk hodepine
  • Kjent blødersykdom
  • Bruker blodfortynnende medisiner
  • Høy alder eller skrøpelig
  • For barn (<18 år):
   • Shuntbehandlet hydrocephalus
   • Oppfører seg unormalt ifølge foreldre
   • Hvis <2 år: irritabel, stort hematom
 • Slag eller fall mot hodet siste 24 timer og økende hodepine
 • Voksen som har falt fra mellom 3-5 meter
 • Barn som har falt fra mellom egen høyde og 3 meter
 • Sår som spriker mye og kanskje må sys
 • Dersom det foreligger mistanke om barnemishandling

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Slag eller fall mot hodet for mer enn ett døgn siden og økende hodepine som eneste symptom.

Kan vente og få råd:

Slag eller fall mot hodet, ikke endret bevissthetsnivå, ikke kvalme/oppkast eller øvrige symptomer/risikofaktorer

Ved taksting, bruk kode N80 (Hodeskade IKA)

Råd:

 • Pasienten skal ikke være alene det første døgnet
 • Vekk pasienten to ganger i løpet av den første natten for å sjekke at pasienten kan vekkes og har normale reaksjoner.
 • Pasienten skal ha hvile og ikke anstrenge seg fysisk første døgnet og frem til pasienten føler seg helt kjekk igjen. Det er også anbefalt å begrense langvarig TV-titting og lesing.
 • Alkohol frarådes, da dette kan kamuflere eller forverre symptomer etter en hodeskade.
 • Paracetamol kan brukes ved hodepine.
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.

Oppfølging:

 • Observer pasienten med hensyn til:
  • Økende / sterk hodepine
  • Kvalme / oppkast
  • Forvirring eller nedsatt bevissthet
 • Oppstår symptomene som nevnt over skal pasienten til lege umiddelbart.

Noen aktuelle tilstander

Intrakraniell blødning
Epiduralt hematom kommer få timer etter skaden: bevissthetstap, hodepine, kvalme og oppkast, kramper, lammelser.
Subduralt hematom kommer dager etter skaden:
Akutt: Ofte komatøs pasient.
Subakutt: Symptomer presenterer seg mellom dag 4 og 21 etter skaden.
Kronisk: Symptomer kommer minst 21 dager etter skaden.
Symptomer: Hodepine, diffuse symptomer som tretthet, økt søvnbehov, forvirring, dårlig hukommelse, falltendens.

Hjernerystelse (Commotio)
Symptomer på hjernerystelse er kortvarig bevissthetstap, hukommelsestap, hodepine, kvalme og eventuelt brekninger.

Sist oppdatert 21.08.2020