Press "Enter" to skip to content

Om Legevaktindeks

Legevaktindeks

Legevaktindeks er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd, og er laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.

Legevaktindeks skal bidra til å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av pasienthenvendelser til legevakter eller legekontor. Verktøyet skal være et supplement til helsepersonellets selvstendige og faglige vurdering.

Legevaktindeks er tett integrert med Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legevaktindeks. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) er faglig ansvarlig for innholdet i NIMN.

Det finnes en egen opplæringsmodul for Legevaktindeks på NKLM sin kursportal: oppvakt.no

Ansvar

Bruken av Legevaktindeks fritar ikke brukeren for sitt selvstendige ansvar gjennom helsepersonelloven. Det er nødvendig at Legevaktindeks brukes med godt faglig skjønn.

Kilder

Så langt redaksjonen har kunnet sikre det, samsvarer innholdet med allment aksepterte faglige normer. Ulike kilder har blitt konsultert under skriving av oppslagene, særlig Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Legevakthåndboken og retningslinjer fra eksempelvis Folkehelseinstituttet.

Legevaktindeks er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Takk til Apeland AS for velvillig deling av filene for opplæringsheftet til NIMN.

Kontaktinformasjon og tilbakemeldinger

Redaksjonen er takknemlig for innspill til innholdet.

Henvendelser kan sendes til Vivian Midtbø, e-post: [email protected] eller telefon
56 10 72 60 / 48 12 63 55, eller til Siri-Linn Schmidt Fotland, e-post: [email protected] eller telefon 56 10 72 26 / 90 29 93 99.

Det er også mulig å gi tilbakemeldinger spesifikt til hvert oppslag i verktøyet ved å benytte seg av tilbakemeldingsknappen (snakkeboblen nede til venstre) som man finner i alle oppslagene.