Press "Enter" to skip to content

Synkope

Ved svimmelhet/synkope og brystsmerter gå til Brystsmerter/hjertesykdom

NIMN Kap. 28 Mulig hjerneslag/nedsatt bevissthet
NIMN Kap. 26 magesmerter/ryggsmerter
NIMN Kap. 11 Brystsmerter/hjertesykdom

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Fortsatt våken, men holder på å besvime
 • Plutselige vansker med å:
  • Prate
  • Smile
  • Løfte armene
   (inkludert symptomer som bedres og / eller som pasienten våknet med)
 • Plutselige, sterke magesmerter, holder på å besvime og/eller blek og klam
 • Plutselige, sterke ryggsmerter, holder på å besvime og/eller blek og klam
 • Brystsmerter eller ubehag i brystet og holder på å besvime

Samtalen konferanse kobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd- hendelsesforløp?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Har pasienten opplevd dette før?

Avklar

Synkope

 • Varighet?
 • Samtidige kramper?
 • Allmenntilstanden i etterkant av synkopen (smerter, uvel, kvalm, trøtt)
 • Fall på grunn av synkope? Skader i hoderegion? Andre skader?

Utløsende faktor?

 • Symptomer i forkant som svette, uvel, svimmel, brystsmerter/hjertebank?
 • Inntak av medikamenter eller alkohol?
 • Posisjonsendring- Reist seg brått opp fra liggende/sittende stilling?
 • Fysisk anstrengende aktivitet/trening?

Smerter

 • Hvor sitter smertene?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
 • Nylig hatt en infeksjon?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Kvalme / brekninger?
 • Hodepine?
 • Påvirket bevissthet?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Hjertesykdom, epilepsi, diabetes, addisons sykdom, allergi?
 • Hatt dette tidligere?

For barn

 • Skade etter lek / fall?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Mistet bevisstheten flere ganger siste døgn
 • Besvimelse
  • som varer mer enn noen sekunder
  • der pasienten føler seg slapp og uvel i etterkant
  • etter slag eller fall
  • som kom plutselig i forbindelse med fysisk anstrengelse
  • og kjent hjerteproblematikk, diabetes eller Addisons sykdom
  • etter inntak av medikamenter og / eller mat
  • etter hodebevegelse
  • i liggende stilling
 • Bradykardi, svimmelhet og nærsynkoper

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Ved uforklarlig besvimelse, hvor pasienten er våken uten øvrige symptomer.

Kan vente og få råd:

Har besvimt av forklarlig årsak, er våken og orientert uten andre symptomer, og besvimelsen har ikke vart mer enn noen sekunder, kan man se det an

Ved taksting, bruk kode A06 (Besvimelse/synkope)

Ortostatisk hypotensjon:
Generelt: Blodtrykksfall når en reiser seg brått. Vanligste årsak til svimmelhet hos eldre personer. Kan også oppstå 15-90 minutter etter måltid, etter å ha stått lenge. Disponerende tilstander: blodtap, anemi, dehydrering, sengeleie, medikamenter.

Symptomer: Følelse av å skulle besvime med svimmelhet, «prikking for øynene», svette og blekhet. Eventuelt kortvarig besvimelse.

Råd:

 • Ganske vanlig, forklar situasjoner hvor dette typisk skjer og hvorfor
 • Ta det med ro
 • Drikk rikelig

Oppfølging:

 • Rekontakt ved nye symptomer
 • Kontakt med fastlege for utredning ved gjentatte hendelser

Noen aktuelle tilstander

Hjerneslag (apoplexia cerebri)/TIA
Lammelser og følelsesløshet i en kroppshalvdel eller halve ansikt, talevansker, svelgvansker, synsforstyrrelser, bevissthetsforstyrrelser. Minst 90 % av alle slagpasienter har ett eller flere av følgende symptomer:
Prate: Utydelig tale eller leting etter ord
Smile: Skjevt smil pga lammelser i ansiktsnerve
Løfte: Sideforskjell når armene løftes over hodet
Akutt oppstått svimmelhet, nystagmus (ufrivillige øyebevegelser), kvalme og brekninger kan også være en del av symptombildet til et hjerneslag.

Aortastenose
Generelt: Aortastenose er en klaffesykdom, hyppigst ved alder over 70 år.
Symptomer: Anstrengelsesutløst synkope.

Bradyarytmier, AV blokk
Puls under 50 (individuelle forskjeller), økt tretthet, svimmelhet og nærsynkope/synkope.

Sist oppdatert 21.08.2020