Press "Enter" to skip to content

Svimmelhet

NIMN Kap. 28 Mulig hjerneslag/nedsatt bevissthet
NIMN Kap. 11 Brystsmerter/hjertesykdom

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Fortsatt våken, men holder på å besvime/blek og klam
 • Plutselige vansker med å:
  • Prate
  • Smile
  • Løfte armene
 • Plutselig uklar / sløv / ustø / svimmel / forvirret
 • Plutselig hjertebank / uregelmessig eller langsom puls, føler seg uvel

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

Ved svimmelhet/synkope og brystsmerter gå til Brystsmerter/hjertesykdom

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd- hendelsesforløp?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Har pasienten opplevd dette før?

Avklar

Svimmelhet

 • Akutt eller gradvis innsettende?
 • Varighet?
 • Hvordan svimmel:
  • ustøhet?
  • ørhet?
  • «svartner for øynene»?
 • Grad av svimmelhet?
  • Kan gå, kan stå oppreist, må ligge?
 • Utløsende faktorer?
  • Svimmelhet ved stillingsforandring, og kun da?
  • Hodebevegelse?
  • Stress?
  • Synsinntrykk?
 • Gjentatte svimmelhetsanfall?
  • Kommer plutselig, kort varighet?
  • Kommer plutselig, varer 20 minutter til 12 timer?

Smerter

 • Hvor sitter smertene?

Infeksjonstegn

 • Feber / sykdomsfølelse?
 • Nylig hatt en infeksjon?

Øre

 • Tap av hørsel?
 • Øresus/tinnitus?
 • «Dottfølelse»?

Andre symptomer

 • Blek / Klam?
 • Kvalme/brekninger?
 • Hodepine?
 • Ufrivillige bevegelser av øynene? (Nystagmus)
 • Påvirket bevissthet?
 • «Hjertebank»?

Før symptomdebut

 • Inntak av medikamenter eller alkohol?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Hjertesykdom, epilepsi, diabetes, allergi?
 • Hatt dette tidligere?

For barn                        

 • Skade etter lek/fall?

Svimmelhet hos barn er uvanlig.

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Akutt svimmelhet uten åpenbar eller kjent årsak
 • Akutt svimmelhet/ustøhet hvor pasienten ikke kan klare seg hjemme
 • Bradykardi, svimmelhet og nærsynkoper
 • Anfallsvis hjertebank uten klarlagt årsak (viktig å få tatt EKG under pågående tachykardi)

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Ved gjentatte anfall med samtidig svimmelhet, hørselstap, øresus, kvalme og brekninger.
 • Barn med svimmelhet
 • Hurtig puls, men er i god form ellers
 • Gjentatte kortvarige episoder av svimmelhet (1/2 – 1 min), utløst av spesielle hodebevegelser

Kan vente og få råd:

God allmenntilstand, svartner for øynene når man reiser seg brått

Ved taksting, bruk kode K88 (Postural hypotensjon)

Ortostatisk hypotensjon
Generelt: Blodtrykksfall når en reiser seg brått. Vanligste årsak til svimmelhet hos eldre personer. Kan også oppstå 15-90 minutter etter måltid, etter å ha stått lenge. Disponerende tilstander: blodtap, anemi, dehydrering, sengeleie, medikamenter.
Symptomer: Følelse av å skulle besvime med svimmelhet, «prikking for øynene», svette og blekhet. Eventuelt kortvarig besvimelse.

Råd:

 • Ganske vanlig, forklar situasjoner hvor dette typisk skjer og hvorfor
 • Ta det med ro
 • Drikk rikelig

Oppfølging:

 • Rekontakt ved nye symptomer
 • Kontakt med fastlege for utredning ved gjentatte hendelser

Noen aktuelle tilstander

Hjerneslag (apoplexia cerebri)/TIA
Lammelser og følelsesløshet i en kroppshalvdel eller halve ansikt, talevansker, svelgvansker, synsforstyrrelser, bevissthetsforstyrrelser. Minst 90 % av alle slagpasienter har ett eller flere av følgende symptomer:

 • Prate: Utydelig tale eller leting etter ord
 • Smile: Skjevt smil pga lammelser i ansiktsnerve
 • Løfte: Sideforskjell når armene løftes over hodet

Virus på balansenerven (vestibularisnevritt)
Akutt oppstått svimmelhet, nystagmus (ufrivillige øyebevegelser), kvalme og brekninger kan også være en del av symptombildet til et hjerneslag.  
Kommer plutselig med rotatorisk svimmelhet. Konstant tilstede svimmelhet (i minst 24 timer) men oftest forverring når pasienten endrer kroppsstilling. kvalme og brekninger. Hørselen er ikke påvirket. Nystagmus mot frisk side (rytmiske ufrivillige bevegelse av øynene) og falltendens mot syk side. Heftige symptomer de første dagene, etter hvert mindre ubehag. Tilstanden er godartet og går over av seg selv i løpet av dager/uker.

Krystallsyke (beningn paroksysmal posisjonsvertigo – BPPV)
Dette er en vanlig og godartet sykdom som har størst forekomst blant kvinner og med økende alder. Høyest insidens er for alderen 50-70 år. Årsaken er at det har dannet seg små krystaller i ørets buegang. Når vi flytter på oss vil disse krystallene bevege seg og det oppstår større bølgebevegelse i væsken som flyter i buegangen, noe som gir anfall med svimmelhet.  

Symptomer: Anfallsvis svimmelhet (karusellfølelse) som utløses ved spesielle bevegelser av hodet som å se opp, legge seg ned, stå opp av sengen eller rulle rundt i sengen. Anfallene kan vare opp til ett minutt, men oftest kortere. Under anfallene er det vanlig med ufrivillige bevegelser med øynene. Man kan også bli ustø, kvalm og kaste opp.  

Ménières sykdom
Gjentatte anfall med svimmelhet, hørselstap, øresus, kvalme og brekninger, ufrivillige øyebevegelser under anfall (nystagmus), oftest ensidig, Varer vanligvis 1-2 timer med betydelig slapphet etterpå. Kan over tid gi kronisk øresus og vedvarende hørselstap.

Posisjonssvimmelhet
Gjentatte kortvarig rotatorisk svimmelhet (1/2 – 1 min), utløst av spesielle hodebevegelser
Ofte ledsagende kvalme.

Arteriosklerose
Årsak: Aldersforandringer i hjernens blodkar kan gi svimmelhet og ustøhet i varierende grad
Symptomer: Såkalt ukarakteristisk svimmelhet hos eldre er et vanlig fenomen. En del av dette kan forklares med aldersforandringer og forsnevring av blodårene i hode og nakke. Ofte en generell følelse av ustøhet. Andre ganger kan pasienten være plaget av gjentatte, kortvarige svimmelhetsanfall.

Bradyarytmier, AV blokk
Puls under 50 (individuelle forskjeller), økt tretthet, svimmelhet og nærsynkope/synkope.

Tachyarytmier
Årsaker: Det er mange årsaker til rask puls – både hjerterytmeforstyrrelser (mange forskjellige) og andre sykdommer som høyt stoffskifte og febersykdom.
Symptomer: Hjertebank, rask regelmessig eller uregelmessig puls, tungpust, brystsmerter, svimmelhet, stor urinproduksjon (polyuri).

Sist oppdatert 21.08.2020