Press "Enter" to skip to content

Forgiftninger

NIMN Kap. 17: Forgiftning- ikke rusrelatert
NIMN Kap. 29: Psykisk lidelse / selvmordsforsøk

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Mistanke om forgiftning og:
  • Kramper
  • Blek og klam
  • Vansker med å svelge
 • Svelget batteri, f.eks. knappcellebatteri og har symptomer
 • Kan ha fått i seg potensielt farlig mengde giftig preparat, føler seg uvel
 • Alvorlig selvmordsforsøk med
  • Medikamenter
  • Gass / kullos
 • Kan ha drukket metanol og har synsforstyrrelser, GI-symptomer, hyperventilering eller nedsatt bevissthet
 • Fått i seg etsende stoffer som gir svelgvansker
 • Fått i seg potensielt farlig mengde giftig preparat, hvor vitale funksjoner står i fare for å bli raskt truet
 • Flussyre-forbrenninger skal umiddelbart til sykehus for å få motgift

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

 • Skal direkte til sykehus uavhengig av symptomer, kan bruke egen transport dersom asymptomatisk:
  • Svelget batteri, f.eks. knappcellebatteri
  • Svelget etsende stoffer
  • Mistanke om / har drukket metanol.
  • Inntak av bilprodukter som kjøle-, -frost- og bremsevæsker (Etylenglycol)

Informer AMK om pasienten. Ved lang transporttid vurder sammen med Giftinformasjonen og AMK om egen transport kan benyttes eller ikke.


FØRSTEHJELP VED INNTAK AV ETSENDE PRODUKTER (f.eks avløpsåpnere, ovnsrensemidler, ufortynnet terassevask)

 • Dersom tørrstoff: Fjern rester i munnen med klut eller fingre.
 • Skyll munnen grundig med vann. Fortsett med skylling inntil lege kan undersøke munnhulen.
 • Gi deretter litt drikke (barn: maksimalt 1 dl, voksne: maksimalt 2 dl, ikke for store mengder, kun for å skylle munnhulen, det er det samme hva man drikker) men ikke tving i pasienten drikke da dette kan forårsake brekninger, noe som forverrer den lokale etsende effekten.
 • Pasienten skal til sykehus for observasjon.

FØRSTEHJELP VED INNTAK AV PETROLEUMSDESTILLATER (f.eks. bensin, white spirit, lampeolje)

 • Unngå brekninger pga fare for aspirasjon til lungene.
 • Pasienten kan drikke litt vann, men sakte i små mengder om gangen for å hindre brekninger.  
 • Ved små inntak (en slurk) kan pasienten observeres hjemme, se under rådgivning.
 • Konferer alltid med Giftinformasjonen ved mer enn en slurk.  

VED INNTAK AV SOPP

 • Er det flere som har spist av samme måltid?
 • Ta vare på rester av sopp, enten den er hel, tilberedt i mat eller som spor i oppkast

VED INNTAK AV PARACETAMOL

 • Styrke på tablettene?
 • Har pasienten i tillegg inntatt andre legemidler som også inneholder paracetamol?

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål:

 • Hvilket middel/substans har pasienten fått i seg? Obs Ved inntak av irriterende stoffer drikk litt for å forhindre at stoffer blir liggende på slimhinnene.
 • Hvor mye? (mengde av flytende væsker, antall tbl, er middelet fortynnet?)
 • Hvor lenge siden inntak?
 • Symptomer?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Giftinformasjonen: tlf 22 59 13 00 (døgnåpent)


Avklar

Bevissthet

 • Våken / Sløv / lett vekkbar / tung å vekke / ikke vekkbar?

Respirasjon

 • Pustevansker?
 • Rask pust?
 • Hoste?

Gastrointestinale symptomer

 • Kvalme?
 • Brekninger/oppkast?
 • Magesmerter?
 • Diare?

Andre symptomer

 • Blek/Klam?
 • Kramper?
 • Uvel/nedsatt allmenntilstand?
 • Svimmel?
 • Hodepine?

Psykisk/kjente sykdommer/faste medisiner / annet

 • Inntak i suicidal hensikt?
 • Hvis overdosering av legemidler, inntak over påfølgende dager, eller ett enkelt inntak?
 • Dersom kvinne, – gravid?
 • Ved inntak av sopp:
  • Er det flere som har spist av samme måltid?
  • Ta vare på rester av sopp, enten den er hel, tilberedt i mat eller som spor i oppkast.
 • Ved inntak av paracetamol:
  • Styrke på tablettene?
  • Har pasienten i tillegg inntatt andre legemidler som også inneholder paracetamol?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Vurder så snart som mulig sammen med Giftinformasjonen:

 • Ved inntak av toksiske legemidler hvor det er lett å undervurdere risiko:
  • Inntak av metotreksat / immunsuppressiva flere dager etter hverandre (gjelder også andre immunsuppressiva)
  • Sterke smertestillende
  • Klorokin, kolchisin, teofyllin
  • Blodtrykks- og hjertemedisiner, NB helsetilstanden til den som har tatt det er svært vesentlig for utfall.
  • Litium: akutte overdoser hos brukere.
  • Jerntabletter >30 mg / kg kroppsvekt
  • Antidiabetika inkludert insulin
 • Inntak av petroleumsholdig væske og har symptomer fra luftveiene (som hoste, tungpusthet)
 • Inntak av toksisk dose etanol (alkohol) >1 ml (96%)/kg, eller inntak av etanol og synlig ruspåvirkning hos barn under 5 år.
 • Inntak av tobakksprodukter, har symptomer på forgiftning (svimmelhet, forvirring, hodepine, svette, ukoordinerte bevegelser og sløvhet).
 • Inntak av nikotinholdige væsker (e-sigarettvæske med nikotin) og røykesluttprodukter.
 • Inntak av mer enn dobbel døgndose paracetamol i løpet av ett døgn (Husk alle paracetamolholdige produkter som er inntatt siste døgn og styrke på tabelettene).
 • Inntak av bordsalt (NaCl) skal måle serum natrium ved:
  • Inntak over 0,5g / kg kroppsvekt (1 ts = 6g)
  • Mindre mengde, men har symptomer på forgiftning (Kvalme, oppkast, magesmerter, diare). (Obs dersom pasienten har demens eller en psykisk utviklingshemming- kan oftere få i seg en større mengde).
 • Mistanke om soppforgiftning, eller inntak av mulig giftig plante.
  • Be pasienten ta med rester av sopp / plante, eventuelt ta bilde. Ta med rester av sopp uavhengig av om den er hel, tilberedt i mat eller som spor i oppkast.
 • Inntak av plantevernmidler.
 • Hoste og luftveissymptomer etter inntak av:
  • Flytende vaskemidler til kroppen (sjampo, håndsåpe, kroppssåpe)
  • Flytende håndoppvaskmidler til privathusholdning

Hvis usikkerhet rundt inntatt dose eller preparat, og dermed hastegrad, bør man kontakte Giftinformasjonen. Sett i konferanse sammen med pasient / innringer.

Skal til lege så snart som mulig ved:

 • Selvpåført, mindre alvorlig skade / forgiftning. Våken og puster normalt
 • Truer med selvmord med medisiner / selvskading / rusmidler
 • Mistanke om påført skade / omsorgssvikt

Kan vente og få råd

Petroleumsdestillat- svelget en liten slurk, ikke symptomer fra luftveiene

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Generelt: Den største risikoen ved inntak av petroleumsdestillater er aspirasjon til lungene.

Symptomer: Små mengder (en slurk) kan gi kvalme, brekninger, hoste, tungpusthet, Større mengder kan påvirke nervesystemet og føre til sløvhet og bevisstløshet.

Råd:

 • Gi litt drikke, ikke for mye
 • Observer pasienten de neste 6 timene ifht symptomer fra luftveiene: hoste, tungpusthet, sløvhet pga nedsatt pustefrekvens.

Oppfølging:

 • Ta ny kontakt med lege dersom symptomer fra luftveiene skulle tilkomme (hoste, tungpusthet, sløvhet pga nedsatt pustefrekvens).

Fluorid (fluortabletter / tannkrem) inntak under 25 mg

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Generelt: Lite toksiske legemidler hvor det kreves ett større inntak før det blir en behandlingstrengende toksisk reaksjon. For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Doser på under 25 mg fluorid kan ses an hjemme (tilsvarer 100 fluortabletter med styrke på 0,25 mg fluorid eller 50 fluortabletter med styrke på 0,5 mg fluorid, eller 19 ml tannkrem med styrke på 1000 ppm F ¯ (de fleste barnetannkremer), eller 13 ml tannkrem med styrke på 1450 ppm F ¯ (de fleste voksentannkremer)).
 • Symptomer på mild fluorforgiftning, som kan ses an hjemme: kvalme, brekninger, diare, magesmerter/luft i magen.
 • Symptomer kommer vanligvis innen 6 timer, og ofte innen 1 time.
 • Observer om pasienten får andre symptomer enn lett oppkast.

Oppfølging:

 • Ta ny konakt ved andre symptomer enn kvalme, magesmerter, diare, lett oppkast.

Bordsalt (NaCl) inntak under 0,5g / kg kroppsvekt, ingen symptomer

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Generelt: Liten mengde skal spises før det kan være farlig for barn, så lav terskel for måling av s-Na på sykehus ved inntak.

Råd:

 • Gi vann, for eksempel 5-10 ml/kg. Dette kan gjentas.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom pasienten utvikler symptomer som irritasjon i mage- tarmkanal med kvalme, oppkast, magesmerter og diare, tørste.

Silikagel- inntak av liten mengde (små poser med harde, faste kuler som ligger i kleslommer, skoesker etc)

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Generelt: Silikagel er ett tørremiddel som man ofte finner i kleslommer, skoesker o.l. Posene er ofte merket med «silikagel» og / eller «Do not eat». De er ikke farlige å smake på, eller svelge i små mengder.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Drikk eller spis, det man ønsker, kulene vil da havne i magen, og kommer ut på naturlig vis.

Oppfølging:

 • Dersom symptomer skulle oppstå er disse ikke relatert til silicagel, da inntak av silicagel ikke gir symptomer.

Flytende vaskemidler til kroppen, flytende håndoppvaskmiddel til privathusholdning, lite inntak, ingen symptomer

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Inntak av små mengder flytende vaskemidler til kroppen og flytende håndsåpe kan gi milde mage / tarmsymptomer som kvalme, brekninger og oppkast, og diare. De alvorlige forgiftningene kommer etter aspirasjon, dette vil gi hoste og luftveissymptomer.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Gi litt å drikke.
 • Observer ifht om pasienten utvikler hoste eller andre luftveissymptomer.

Oppfølging:  

 • Rekontakt med lege ved symptomer fra luftveiene som hoste og tungpusthet.
 • Kontakt med lege ved langvarige mage- tarmsymptomer.

Maskinoppvaskmiddel til privat bruk- smakt på, milde magesymptomer

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Å smake på maskinoppvaskmidler til privathusholdning gir vanligvis milde og forbigående symptomer, som lett irritasjon i munn og svelg, kvalme, brekninger, magesmerter og diare.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Gi drikke
 • Observer hjemme

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved svelgbesvær og sikling, eller ved vedvarende oppkast, diare eller magesmerter.

Snus / tobakk: barn som har inntatt en mindre mengde (1-2 porsjonssnus eller 1-2 sigaretter) og ikke har andre symptomer enn kvalme og brekninger

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Små inntak som f.eks. inntak av en porsjonssnus hos barn gir vanligvis ingen symptomer, men smaken kan ofte føre til brekninger og oppkast. Mer symptomer jo lenger den har vært i munnen, å svelge produktet gir mindre fare for forgiftning fordi det er dårlig opptak av nikotin fra mage- og tarmsystemet til blodet.

Milde symptomer etter inntak av 1-2 porsjonssnus eller 1-2 sigaretter: Kvalme og brekninger.  

Ved større inntak: svimmelhet, forvirring, hodepine og svette, ukoordinerte bevegelser, sløvhet, koma, kramper og pusteproblemer.

Symptomer kommer i løpet av 15-60 minutter etter inntak av tobakk og innen 3 timer etter inntak av porsjonssnus.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Ved lette forgiftninger varer symptomene ofte i 1-2 timer.
 • Observer barnet ifht andre symptomer enn kvalme og brekninger. Observer spesielt ifht svimmelhet, forvirring, hodepine, svette, ukordinerte bevegelser, sløvhet, kramper og pusteproblemer.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved andre symptomer enn kvalme og brekninger, som nevnt ovenfor, skulle oppstå.

Multivitaminer (uten tilsatt jern) – inntak inntil 20 tabletter

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Multivitaminer uten jern er lite farlig, og man må normalt få i seg en del før det gir mer enn bare mage- tarm symptomer.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Flere av vitaminene inneholder søtningsstoff som kan gi magesmerter, kvalme, oppkast og diare.
 • Dersom barnet ha fått i seg en for stor mengde multivitaminer, unngå å gi barnet vitamintilskudd i inntil en måned.

Oppfølging:

 • Rekontakt ved langvarige symptomer.

Etanol- små inntak av etanol hos barn, uten synlig ruspåvirkning

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Det skal kun små mengder etanol til for at små barn kan bli alkoholforgiftet. Obs dersom barnet blir trøtt, søvnig, slapt, ustødig gange, sløvet tale, kvalme og oppkast. Små barn kan også få et farlig lavt blodsukker etter inntak av små mengder etanol.
For mer informasjon se Giftinformasjonen.

Råd:

 • Observer barnet ifht utvikling av symptomer på ruspåvirkning, som nevnt ovenfor.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege ved redusert bevissthetsnivåa / synlig ruspåvirkning

Jerntabletter- Inntak i mindre doser enn 30 mg / kg kroppsvekt, eventuelt milde magesymptomer (enkeltepisode med oppkast)

Ved taksting, bruk kode A86 (Toksisk virkning stoff IKA)

Generelt: Få tabletter kan gi alvorlig forgiftning hos små barn. Dersom det ikke utvikler seg gastrointestinale symptomer innen de første 6 timene etter inntaket kan man i praksis utelukke alvorlig forgiftning.

Symptomer på forgiftning: 1,5- 2 timer etter inntak kommer normalt gastrointestinale symptomer med magesmerter, kvalme, brekninger og diare som senere kan bli blodig. Ved mindre forgiftninger: kun magesmerter og brekninger. Ved alvorlige forgiftninger utvikles etter hvert kramper, koma, sirkulatorisk sjokk, senere leverskade.

Råd:

 • Ved inntak av jernmengde <30 mg / kg kroppsvekt og asymptomatisk eller milde magesymptomer (enkeltepisode med oppkast) kan man observeres hjemme.
 • Observer ifht utvikling av symptomer på mer alvorlig forgiftning: magesmerter, kvalme, brekninger og diare som senere kan bli blodig.
 • Dersom det ikke utvikler seg gastrointestinale symptomer innen de første 6 timene etter inntaket kan man i praksis utelukke alvorlig forgiftning.

Oppfølging:

 • Rekontakt med lege dersom nye og mer alvorlige symptomer, som beskrevet over, tilkommer.

Noen aktuelle tilstander / substanser

Inntak av etsende stoffer (f.eks avløpsåpnere, ovnsrensemiddel, ufortynnet terassevask)
Etseskader med sår og hevelse i munn, svelg, spiserør og magesekk kan være livstruende.

Inntak av petroleumsdestillater:
Små mengder (en slurk) kan gi kvalme, brekninger, hoste og tungpusthet. Større mengder kan påvirke nervesystemet og føre til sløvhet og bevisstløshet.

Etylenglykol (finnes i bilprodukter som kjøle-, -frost- og bremsevæsker):
Svært giftig, små inntak kan gi alvorlige forgiftninger.
Symptomer: kvalme, oppkast, svimmelhet, sløvhet og bevisstløshet komme ganske raskt. Noe senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper.
Viktig med antidotbehandling tidlig i forløpet (FØR de får symptomer), ved mistanke om toksisk dose må pasienten til sykehus for blodprøver (aniongap, osmolalt gap, syre/basestatus)

Kullosforgiftning:
Alvorlige symptomer: Forvirring, irritabilitet, redusert bevissthet, besvimelse, hjertebank, brystsmerter, endret pust, hjerterytmeforstyrrelser.
Milde symptomer: Hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast, diare.

Inntak av snus og sigaretter:
Tidlige symptomer: Brennende følelse i munn og svelg, kvalme, brekninger, magesmerter, økt spyttutskillelse.
Større inntak: svimmelhet, forvirring, hodepine og svette, ukoordinerte bevegelser, sløvhet, koma, kramper og pusteproblemer.
Symptomer kommer i løpet av 15-60 minutter etter inntak av tobakk og innen 3 timer etter inntak av porsjonssnus.
Inntak av 1 porsjonssnus hos et barn går fint, mer symptomer jo lenger den har vært i munnen, å svelge produktet gir mindre fare for forgiftning fordi det er dårlig opptak av nikotin fra mage- og tarmsystemet til blodet.

Paracetamol forgiftning:
Kvalme, brekninger, magesmerter, leverskade. Det kan ta 1-2 døgn før symptomene opptrer, viktig å komme i gang med behandling før dette dersom pasienten har tatt en farlig mengde (Dersom antidotbehandling startes innen 8 timer, gir det nesten fullstendig beskyttelse mot leverskade). 
Kontakt Giftinformasjonen dersom pasienten har inntatt dobbeldøgndose eller mer i løpet av ett døgn.
NB viktig for både voksne og barn å kartlegge inntak av alle paracetholdige legemidler, f.eks pinex, panodil, samt evt kombinasjonspreparat som paralgin forte.

Ibuprofen forgiftning:
Symptomer debuterer oftest innen 4-6 timer etter inntak, nyresymptomer vanligvis i løpet av et par dager.
Lette forgiftninger: Kvalme, oppkast, magesmerter, lett CNS-påvirkning med sløvhet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Takykardi.
Alvorlige forgiftninger: Koma, respirasjonsdepresjon, kramper, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt, nyre- og leverpåvirkning, koagulasjonsforstyrrelser.  
En tablett på 400 mg er ufarlig for et barn å innta og krever ingen behandling, ved inntak utover dette skal lege/giftinformasjon konfereres.

Benzodiazepiner:
Sentralnervøst dempende medikamenter. Varierende grad av bevissthetsreduksjon. På grunn av forskjell i individuell følsomhet for benzodiazepiner, og hyppig blandingsforgiftninger med alkohol og andre CNS-depressive midler anbefaler Giftinformasjonen ofte en klinisk vurdering/overvåkning av disse pasientene. Klinikken styrer videre behandling. Benzodiazepiner kan forsterke effekten av alkohol, opioider og psykofarmaka, derfor obs ved blandingsinntak. Alvorlig respirasjonsdepresjon/ respirasjonsstans sees hovedsakelig i kombinasjon med alkohol eller andre CNS-depressive midler, samt ved korttidsvirkende (potente) benzodiazepiner. Imidlertid tas ofte en mengde som ikke er forsvarlig å se an hjemme, siden kraftig sedasjon kan øke risiko for tilleggskomplikasjoner som ufrie luftveier, aspirasjon av mageinnhold osv. og hvem som trenger behandling på sykehus må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Jerntabletter:
Symptomer på forgiftning: 1,5- 2 timer etter inntak kommer normalt gastrointestinale symptomer med magesmerter, kvalme, brekninger og diare som senere kan bli blodig. Ved mindre forgiftninger: kun magesmerter og brekninger. Ved alvorlige forgiftninger utvikles etter hvert kramper, koma, sirkulatorisk sjokk, senere leverskade. Få tabletter kan gi alvorlig forgiftning hos små barn. Dersom det ikke utvikler seg gastrointestinale symptomer innen de første 6 timene etter inntaket kan man i praksis utelukke alvorlig forgiftning.
Tiltak:
0-6 timer etter inntak og inntatt jernmengde er <30 mg / kg: asymptomatiske pasienter eller pasienter med milde magesymptomer (enkeltepisode med oppkast) kan observeres hjemme.
0-6 timer etter inntak og inntatt jernmengde er >30 mg / kg: sykehusinnleggelse, uansett om pasienten har symptomer eller ikke. 

Bordsalt (NaCl):
Liten mengde skal spises før det kan være farlig for barn, så lav terskel for måling av s-Na på sykehus ved inntak. På grunn av smaken er det sjelden man får i seg så stor dose av dette at det blir farlig, men vær ekstra på vakt dersom pasienten er dement eller har en psykisk utviklingshemming, disse får oftere i seg en større dose.
Toksisk dose: NaCl 0,5 g/kg, men lette forgiftninger er også sett etter mindre inntak. En teskje natriumklorid (5 ml) utgjør ca. 6 gram. Inntak inntil 0,5 g NaCl pr kg kroppsvekt: Observer hjemme, til sykehus ved symptomer. 
Symptomer på lett forgiftning: irritasjon i mage- tarmkanal med kvalme, oppkast, magesmerter og diare, tørste.
Alvorlige forgiftning: CNS symptomer: sløvhet, somnolens, irritabilitet, hodepine, kramper og koma.
Symptomer kommer oftest innen få timer etter enkeltinntak, kan komme senere dersom symptomer fra mage / tarm uteblir.

Sopp:
Enkelte sopptyper er svært giftige, mens mange bare gir lette symptomer eller er helt ufarlige. Det er derfor viktig å ta vare på soppen, enten den er hel eller tilberedt i mat (også oppkast kan brukes til identifisering av sopp art)
De giftigste soppartene i norsk natur er spiss- og butt giftslørsopp (Cortinarius rubellus og Cortinarius orellanus), hvit- og grønn fluesopp (Amanita virosa og Amanita phalloides) flatklokkehatt (Galerina marginata), kastanjeparasollsopp og Lepiota brunneoincarnata. Selv små mengder av disse soppene kan gi livstruende forgiftning. Ved små inntak vil Giftinformasjonen konsentrere seg om å utelukke disse soppartene ved hjelp av beskrivelse av soppen, voksested, latenstid og eventuelle symptomer. Når anamnesen og kliniske funn alene ikke kan utelukke forgiftningsfare, er videre identifikasjon av soppen helt avgjørende. Giftinformasjonen bistår med slik identifikasjon. De ulike soppforgiftningene arter seg svært ulikt, så kunnskap om soppen, eksponeringen og toksisiteten er viktig for god oppfølging av pasienten.

Planter:
De fleste planteinntak hos barn er ikke farlige, men innringer bør forsøke å bistå med å finne ut hva slags plante som er inntatt for at man skal kunne gjøre en god risikovurdering. Dette er spesielt viktig i de tilfellene der de giftigste plantene ikke kan utelukkes eller inntaket er stort.

Fluortabletter og tannkrem:
Lite toksiske legemidler hvor det kreves ett større inntak før det blir en behandlingstrengende toksisk reaksjon. Doser på under 25 mg fluorid kan ses an hjemme (tilsvarer 100 fluortabletter med styrke på 0,25 mg fluorid eller 50 fluortabletter med styrke på 0,5 mg fluorid, eller 19 ml tannkrem med styrke på 1000 ppm F ¯ (de fleste barnetannkremer), eller 13 ml tannkrem med styrke på 1450 ppm F ¯ (de fleste voksentannkremer)).
Symptomer på fluorforgiftning kommer vanligvis innen 6 timer, og ofte innen 1 time.
Vanlige symptomer på mild fluorforgiftning, som kan ses an hjemme: kvalme, brekninger, diare, magesmerter/luft i magen.
Symptomer ved mer alvorlige forgiftninger: dehydrering, skjelvinger, høy puls, kramper- disse skal følges opp på sykehus.
Ved inntak over 25 mg skal man kontakte Giftinformasjonen.

Etanol (Alkohol):
Det skal kun små mengder etanol til for at små barn kan bli alkoholforgiftet. Obs dersom barnet blir trøtt, søvnig, slapt, ustødig gange, sløvet tale, kvalme og oppkast. Små barn kan også få et farlig lavt blodsukker etter inntak av små mengder etanol.
Toksisk dose: Inntak av etanol >1 ml (96%)/kg kan gi alvorlige symptomer. Skal innlegges i sykehus eller observeres på legevakt.

Sist oppdatert 18.08.2020.