Press "Enter" to skip to content

Vold / overgrep / mishandling

NIMN Kap. 37: Vold / mishandling

 • Mistanke om grov vold
 • Pågående vold
 • Utsatt for vold og:
  • Besvimelsestendens
  • Skade voldt ved stikk / skudd / slagvåpen
  • Blek og klam
  • Stort blodtap, blør enda
  • Nedsatt førlighet i armer og / eller bena (mistanke om nakke / ryggskade)
 • Stump vold mot halsen
 • Fare for alvorlig vold (Se Brøset Violence Checklist)

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Råd til innringer ved seksuell vold

 • Den skadde bør raskt til undersøkelse og behandling.
 • Offeret skal ikke skifte tøy, bade / dusje eller vaske hendene før undersøkelsen, av hensyn til sikring av ev. bevis.
 • Ta med klær som offeret har tatt av seg (undertøy, istykkerrevne eller tilsølte klær).
 • Ta med rent tøy til bruk etter undersøkelsen.

Brøset Violence Checklist

Sjekklisten er et vektøy for å forutse voldelig og aggresiv adferd blant psykiatriske pasienter det nærmeste døgnet. Man skal vurdere nåværende adferd opp mot pasientens normale adferd. Sjekklisten er utviklet for pasienter som er innlagt på institusjon, men brukes også i prehospitalt arbeid.

Adferd Definisjon Funn = 1 poeng Ikke funn = 0 poeng
Forvirring Oppfører seg åpenbart forvirret og desorientert. Kan hende pasienten ikke er orientert for tid og sted  
Irritabilitet Pasienten blir lett irritert; tåler dårlig andres tilstedeværelse  
Støyende adferd Er åpenbart støyende og har brautende væremåte; for eksempel slamre med dører, roper i stedet for å snakke osv.  
Fysisk truende Viser med tydelig kroppsspråk at hensikten er å true en annen person, for eksempel en aggressiv kroppsholdning, tar en annen persons klær, løfter og hytter med knyttet neve osv.  
Verbalt truende Et verbalt utbrudd som er mer enn å bare heve stemmen og har til hensikt å ydmyke eller skremme en annen person  
Angrep på ting eller gjenstander Et direkte angrep på ting eller gjenstander og ikke en person: slår, sparker eller knuser ting osv.  

Beregne risiko:

 • 0 poeng       Liten risiko for vold
 • 1-2 poeng   Moderat risiko for vold. Man bør gjøre forebyggende tiltak
 • > 2 poeng    Høy risiko for vold. Forebyggende forholdsregler skal tas og man må ha en plan for hvordan man møter et eventuelt angrep

Varsling av politi

Vurderes i hver enkel sak (individuell vurdering).

Ved vold eller mistanke / trussel om vold, bruk av våpen, kniv etc. eller aggressiv adferd skal alltid politiet varsles for å:

 • Sikre stedet før helsepersonell går inn i området.
 • Hindre at pas. eller andre skades eller trues.
 • Hindre en (ny) alvorlig forbrytelse.

Hvis mulig, få offerets samtykke på forhånd. Helsepersonellets taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for politiet hvis den som har krav på taushet samtykker. Hovedregelen er derfor at helsepersonell alltid skal søke å få samtykke fra pas. til at helseopplysninger blir utlevert. Hvis pas. ikke er i stand til å samtykke selv, for eksempel pga. bevisstløshet, kan pårørende samtykke til at opplysninger om pas. utleveres til politiet. Foreldre kan samtykke på vegne av pasient.

Farevurdering ved vold i nære relasjoner

Ved vold i nær relasjon og den voldsutsatte ikke ønsker å komme til legevakten anbefales det å gå gjennom denne sjekklisten:

Tema Spørsmål 
ØKNING AV VOLD Har den fysiske volden økt i alvorlighetsgrad eller hyppighet det siste året? 
TRUSSEL MED VÅPEN Har han/hun noen ganger brukt et våpen mot deg eller truet deg med et våpen? 
EVNE TIL DRAP Tror du han/hun er i stand til å drepe deg? 
HALSGREP Har han/hun noen gang tatt kvelertak? 
SJALUSI Er han/hun sterkt og konstant sjalu? 

Er to eller flere spørsmål besvart med ja, skal trygghetstiltak iverksettes. Ved fire eller fem positive svar er det neppe forsvarlig at den voldsutsatte blir hjemme hvis også voldsutøveren bor der.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Er det brukt kniv, skytevåpen eller annet farlig redskap?
 • Er voldsutøveren fortsatt tilstede?
 • Er politiet varslet?
 • Er det barn til stede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Avklar

Type vold

 • Seksuell, fysisk eller psykisk vold? (Husk råd til innringer ved seksuell vold)
 • Vold i nære relasjoner?
 • Har dette skjedd tidligere?

Ved sårskade 

 • Blødning som er vanskelig å stoppe? 
 • Kutt som spriker? (ca antall mm) 
 • Mulig skade på nerver eller sener?
  • Nedsatt følelse i huden? 
  • Nedsatt/mistet evnen til å bøye eller strekke ut leddet? 
 • Skittent sår?
  • Stivkrampevaksinasjon? 
 • Fremmedlegeme i såret? 

Ved brudd/forstuing

 • Greier å bruke skadd kroppsdel? 
 • Feilstillinger? 
 • Hevelse? 
 • Hvordan er bevegeligheten i ledd og ved skaden?  

Ved smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Intensitet? 
 • Utvikling av smerter? 
 • Tatt smertestillende? Effekt? 

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Alle som har vært utsatt for vold, eller der det er mistanke om mishandling, skal komme til legevakten og bli behandlet så snart som mulig. Sørg for at de blir ivaretatt når de kommer til legevakten.

Vurder sammen med vaktlege om det er mest hensiktsmessig med sykebesøk eller konsultasjon ved legevakten. Kontakt AMK for å vurdere ambulanse dersom den voldsutsatte har vansker med å komme seg til konsultasjon.

Er pasienten eller personer i omgivelsene aggressiv og truer med vold, kontakt politiet