Press "Enter" to skip to content

Selvskading

NIMN Kap.29: Psykiske lidelser – selvmordsforsøk
NIMN Kap.33: Skade – brudd / sår / småskader

 • Alvorlige trusler om selvmord eller alvorlig selvmordsforsøk
 • Dype kutt- / stikkskader i kroppen og pasienten:
  • er blek og klam
  • har stort blodtap, blør fortsatt mye

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Tips til operatør

 • Lytt og la innringer få anledning til å fortelle, mange skammer seg over selvskadingen
 • Unngå uttalelser og reaksjonsmåter som pasienten kan oppfatte som fordømmende eller avvisende

Kontakte giftinformasjonen

 • Telefon: 22591300
 • Bruk konferanse når du ringer giftinformasjonen. Informer gjerne operatør ved giftinformasjonen om situasjonen rundt forgiftningen (at dette er selvskading) før du kobler inn pasienten.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd? 
 • Hvor lenge siden? 
 • Hva gjør pasienten akkurat nå? 
 • Har pasienten noen hos seg?
 •  Ved tanker om å ta eget liv da dette skjedde gå til oppslag om Selvmordstanker og selvmordsforsøk
 • Ved forgiftning eller medikamentinntak gå til Forgiftninger
 • Ved rusmiddeloverdose gå til rus/overdose
 • Dersom andre ringer inn for pasienten, avklar hva pasienten selv ønsker av hjelp.

Avklar

Sårskade  

 • Hvor er skaden og hvor stor?
 • Hva har pasienten skadet seg med?
 • Hvis blødning- vanskelig å stoppe? Hvilke tiltak er prøvd? Hvor lenge?
 • Kutt som spriker? (ca antall mm) 
 • Mulig skade på nerver eller sener? 
  • Nedsatt følelse i huden? 
  • Nedsatt/mistet evnen til å bøye eller strekke ut leddet? 
 • Stukket/skjært seg med skitten gjenstand? 
 • Stivkrampevaksinasjon? 

Historikk og kontekst

 • Tidligere selvskading?
  • Hvis ja, økt hyppighet den siste tiden?
 • Tidligere selvmordsforsøk?
 • Noe som har utløst situasjonen denne gangen?
 • Påvirket av rusmidler?
 • Hvilken oppfølging får pasienten?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Kjente sykdommer / Faste medisiner

 • Kjent psykisk lidelse?
 • Kjent somatisk sykdom?  
 • Rusmisbruk? Tidligere villet eller utilsiktet overdose?
 • Faste medisiner?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Sterke smerter
 • Moderat blødning som ikke lar seg stanse ved kompresjon
 • Dypt sår/kutt (mistanke om skade på sener eller nerver)
 • Sår utsatt for sterk forurensing (jord, urent vann, etc.)
 • Annen alvorlig skade som brannskade
 • Mulig overdosering /forgiftning
 • Økende tanker om alvorlig selvskading
 • Selvmordsplaner

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke: 

 • Har selvmordstanker men har ingen konkrete planer og har god støtte rundt seg.
 • Ingen behandlingstrengende skade, men ønsker å snakke med helsepersonell.   

Kan vente og få råd:

Råd ved småskader uten behov for medisinske tiltak eller psykisk oppfølging

Ved taksting, bruk kode Z29 (Sosialt problem IKA)

Råd:

 • Om sårskade:
  • Rense sår
  • Dekke til med kompress / plaster
  • Informasjon om infeksjonstegn (rødt, varmt og hovent) og følge med på evt utvikling av infeksjon.
 • Har pasienten noen positive mestringstiltak som har virket tidligere? Støtt opp under disse.
 • Dersom du har behov for å prate med noen utenom legevakten kan hjelpetelefonen Mental Helse være ett godt alternativ. Telefonnummer 116 123, gratis og døgnåpen.

Oppfølging: 

 • Rekontakt ved forverring.  
 • Oppfordre til kontakt med fastlege / fast behandler
 • Ved sårskade, vurder daglig. Ved infeksjonstegn kontakt lege samme dag.  

Om selvskading

Selvskading:
Kan defineres som å påføre sin egen kropp skade eller smerte uten at personen ønsker å dø.

Selvskading er ofte en måte for pasienten å regulere smertefulle følelser som angst, sinne eller opplevelse av kaos. Mange bruker den fysiske smerten som en avledning fra en følelsesmessig smerte. Selvskading er som regel ikke et selvmordsforsøk eller selvmordstrussel, men graden av selvmordstanker bør utredes ved selvskading. Tilstanden er hyppigst forekommende hos unge, og forekomsten er tre ganger høyere hos kvinner enn hos menn. Selvskading kan være del av en alvorlig psykisk lidelse (depresjon, sterke stemningssvingninger, suicidalitet, psykose). Ofte har pasientene vært utsatt for psykiske traumer. Hos noen er det en gradvis utvikling til mer og mer alvorlige skader.