Meny

27 Mulig dødsfall / krybbedød

Kriterier

RØD – akutt

Selv om innringer tror pas. er død – tilby HLR instruksjoner såfremt ikke pas. har store skader uforenlig med liv. Hudtemperatur / farge eller dødsstivhet er ikke nok til å stadfeste dødsfall over telefon. Vær lydhør overfor innringer dersom han / hun mener det ikke er riktig å starte HLR.

A.27.01

Reagerer ikke på tilrop og risting Gå til 01 / 02

A.27.02

Noen har startet HLR Gå til 01 / 02

A.27.03

Kan være < 10 min. siden pas. ble livløs Gå til 01 / 02

A.27.04

Funnet livløs, kan skyldes nedkjøling 01 / 02 / ev. 23 Hypotermi

A.27.05

Sett tegn til liv / ikke helt sikkert død Gå til 01 / 02

A.27.06

Livløst barn / spedbarn Gå til 02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt2

A.27.07

Livløs person, usikre opplysninger (tid og omstendighet ukjent, ingen umiddelbare opplysninger om forventet dødsfall grunnet høy alder, terminal sykdom) Gå til 01 / 02

GUL – haster

H.27.01

Sikkert, ugjenkallelig dødsfall. Pårørende med umiddelbart bistandsbehov:

 1. Uhelbredelig sykdom i sluttstadiet3

 2. Forventet naturlig død i høy alder3

 3. Funnet død i hjemmet (ikke mistanke om unaturlig død)3

H.27.02

Sikkert, ugjenkallelig dødsfall – mulig unaturlig – behov for krisehjelp:

 1. Funnet død utenfor hjemmet4

 2. Mistanke om unaturlig død4

 3. Mistanke om kriminell handling4

GRØNN – vanlig

V.27.01

Sikkert, ugjenkallelig dødsfall:

 1. Uhelbredelig sykdom i sluttstadiet3

 2. Forventet naturlig død i høy alder3

 3. Funnet død i hjemmet – ikke mistanke om unaturlig død3

 4. Forventet dødsfall på institusjon3

 5. Funnet død utenfor hjemmet4

 6. Mistanke om unaturlig død4

 7. Mistanke om kriminell handling4

 8. Behov for krisehjelp3

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Vurder varsling av politi.
 4. Oppdater LV-legen.
 5. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder resterende kriterier.
 5. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 6. Gi relevante råd / instruksjoner.
 7. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 8. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 9. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Varsle etter kommunal beredskapsplan etter behov.
 4. Vurder varsling av politi.
 5. Kontakt AMK ved behov for ambulanse
 6. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
 7. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 8. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Vurder varsling av politi.
 4. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

TILLEGGSSPØRSMÅL OG TIPS TIL OPERATØR

Er det barn på stedet og behov for spesielle omsorgstiltak?

Tegn til liv?

(Spør kun hvis relevant.)

 • Når ble pas. siste sett i live?
 • Kan du merke noen tegn til liv hvis du berører og rister forsiktig i pas.?
 • Kan du bøye hodet forsiktig bakover og se om brystkassen hever seg?
 • Kan du høre eller føle luftstrøm fra munnen?
 • Kan du kjenne om hendene, føttene og kroppen er helt kalde?

HYPOTERMI?

 • Kan pas. være nedkjølt?
 • Hvor lenge kan pas. ha ligget?

OMSTENDIGHETER VED DØDSFALLET(Spør kun hvis relevant.)

 • Kjenner du den døde?
 • Er du i familie med den døde?
 • Har pas. lidd av noen alvorlig sykdom?
 • Har pas. hatt hjertesykdom?
 • Kan pas. ha tatt en overdose?
 • Er det tegn på større, ytre skader?
 • Kan det ligge noe unaturlig eller kriminelt bak dødsfallet?

MELDING TIL POLITIET VED UNATURLIG DØDSFALL

Legen som blir tilkalt (ikke AMK / LVS) plikter å varsle politiet når det er mistanke om unaturlig dødsfall (plutselig, uventet og av ukjent årsak, ulykke, selvmord, skade forvoldt av andre, ukjent lik, bruk av narkotika, dødsfall i arrest m.m.).

AMK kan varsle nærmeste politimyndighet ved mistanke om unaturlig dødsfall etter samråd med legevaktlege eller AMK-lege.

Se Legevaktindeks

Valgt kriterium:

RÅD TIL INNRINGER

A. GENERELLE RÅD OG INFORMASJON

 1. Røde kriterier

  • Hjelp er på vei!
  • Jeg skal forklare deg hva du skal gjøre.

  Gå til 01 / 02 Bevisstløs voksen / bevisstløst barn – puster ikke normalt

B. FØRSTEHJELP OG ANDRE RÅD

 1. Mulig krybbedød

  • Hjelp er på vei.

  Motiver pårørende til å starte HLR, men vær lydhør overfor deres ønsker. Aksepter et nei og støtt foreldrene i deres beslutning.

  Gå ev. til 02 Bevisstløst barn / nyfødt – puster ikke normalt

 2. ANNET DØDSFALL, BEHOV FOR PSYKOSOSIAL BISTAND / KRISEHJELP

  • Hjelp er på vei – imens må du forsøke å ta vare på deg selv.
  • Har du noen du kan ringe til som kan være sammen med deg?
  • Legen vil kontakte politiet hvis det er nødvendig.
 3. MULIG UNATURLIG DØDSFALL – MISTANKE OM KRIMINELL HANDLING

  • Hjelp er på vei. Vent på politi og lege som er varslet.
  • Hvis mulig, sikre at åstedet er mest mulig urørt.
  • Ta vare på bevis som kan ha betydning for en eventuell undersøkelse.
  • Sperr av området hvis mulig.

OM MULIG DØDSFALL / KRYBBEDØD

HJERNEN DØR FØRST

Når hjertet stanser, opphører transporten av oksygenrikt blod til kroppens organer. Hjernen er mest følsom, og her starter celledøden 4–6 min. etter stans i blodtilførselen. HLR «kjøper tid» (10–20 min., kanskje mer) før hjernen dør. Kraftig nedkjøling (hypotermi) kan gjøre at hjernen overlever vesentlig lenger uten oksygen.

STARTE HLR?

Det bør alltid oppfordres til å starte HLR med mindre:

 • opplysningene overbeviser om at det er et sikkert, ugjenkallelig dødsfall.
 • pas. har en uhelbredelig sykdom i sluttstadiet.
 • det er en forventet, naturlig død i høy alder.

SIKKERT DØDSFALL

Det er ifølge norsk lov klare formelle krav for å kunne fastslå at et menneske er død / omkommet: Formelt kan dødsfall bevitnes av to personer over 18 år, men vanlig praksis er at lege fastslår døden. Vanlig prosedyre for lege for å kunne fastslå døden: «Kjenn på halsen etter carotispuls. Auskulter hjerte og trakea. Hold hånden, et speil eller et par briller foran avdødes munn for å undersøke respirasjon (kondens). Undersøk pupillene med lys. Sjekk kornearefleksen. Se etter postmortale forandringer.» (Ref.: Legevakthåndboken, Helsebiblioteket – http://www.lvh.no/)

Av dette følger at det er svært krevende for AMK / LVS å kunne fastslå «sikkert ugjenkallelig dødsfall» pr telefon. Legfolk kan ikke forventes å kunne gi informasjon om sikre dødstegn (f.eks. dødsflekker og / eller sikker dødsstivhet). Derfor vil spørsmål fra AMK / LVS om dette ofte ikke kunne gi pålitelig informasjon om «sikker død». Opplysninger om temperatur kan heller ikke gi informasjon om «sikker død». AMK kan derfor bare konkludere med «sikker død» hvis innringer gir en beskrivelse av en person med forandringer / skader som er uforenelig med liv. Eksempler på dette vil være store (mutilerende) skader som klart er uforenelig med liv eller troverdige beskrivelser av et menneskelegeme som bærer preg av å ha vært død lenge.

Omstendighetene rundt hendelsen er avgjørende for å vurdere om det foreligger et sikkert ugjenkallelig dødsfall. Hvor lang tid det har gått siden vedkommende sist ble sett i live? Hvis lenge, kreves en beskrivelse fra innringer som gir grunnlag for AMK å kunne anta at det foreligger et «sikkert ugjenkallelig dødsfall».

Følgende opplysninger tilsier at det er aktuelt med telefon HLR:

 • Noen har sett at vedkommende falt om (bevitnet hjertestans)?
 • Omstendigheter som gir mistanke om hypotermi som årsak til livløsheten?
 • Mistanke om overdose? Medikamenter? Narkotika?

DYP HYPOTERMI

Hvis pas. har vært utsatt for kulde, blitt nedkjølt (under 30 ºC) og blitt livløs som følge av dette, kan det foreligge dødstegn og likevel være en mulighet til å overleve med HLR og aktiv oppvarming på sykehus. På nedkjølte livløse er det aktuelt å opprettholde HLR mye lenger enn på normoterme livløse. Se 23 Hypotermi

KRYBBEDØD

Plutselig uventet spedbarnsdød rammer oftest barn under ett år (vanligst 3–6 mnd.). Årsaken er ukjent. Situasjonen er alltid dramatisk. Omsorgen for foreldre og søsken er viktig og deres ønsker i forhold til HLR skal respekteres. Foreldre og avdøde skal bringes til sykehus med barneavdeling umiddelbart. Legevaktlege eller sykehuslege varsler politiet som rutinemessig begjærer rettslig obduksjon.

PSYKOSOSIAL KRISEHJELP

Varsling av kommunalt kriseteam er normalt en oppgave for LVS. Kriserammede har behov for menneskelig nærhet og forståelse. De fleste ønsker å være nær den avdøde, hjemme eller på sykehuset. Akuttmottaket bør ha beredskap for mottak og omsorg for pårørende. Alle kommuner har kriseteam som også kan kontaktes. Rett omsorg for pårørende etter plutselige eller uventede dødsfall kan bidra til å forebygge invalidiserende psykiske ettervirkninger.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS