Meny

04 Fremmedlegeme i luftveiene

Kriterier

RØD – akutt

A.04.01

Mistanke om fremmedlegeme i luftveiene og pas. er / blir bevisstløs

Start instruksjon i HLR fra

01 / 02 Bevisstløst barn / voksen – puster ikke normalt

A.04.02

Mistanke om fremmedlegeme i luftveiene og pustevansker

GUL – haster

H.04.01

Symptomer som gir mistanke om fremmedlegeme i luftveier eller svelg

GRØNN – vanlig

V.04.01

Har hostet opp fremmedlegemet og er symptomfri nå

V.04.02

Mistanke om fremmedlegeme i svelg eller luftveier etter symptomfritt intervall (dager/uker siden tidspunkt for antatt hendelse)

Respons

RØD RESPONS – akutt

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder resterende kriterier.
 5. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 6. Gi relevante råd / instruksjoner.
 7. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 8. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 9. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GUL RESPONS – haster

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

GRØNN RESPONS – kan vente

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved forverring.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

FOR GUL RESPONS: TILLEGGSSPØRSMÅL

 • Oppsto dette helt plutselig?
 • Hva holdt pas. på med da dette hendte?
 • Er du sikker på at pas. har satt noe i halsen?
 • Hva kan pas. ha satt i halsen?
 • Må pas. sitte oppreist for å få luft?
 • Vet du om pas. har en kjent hjertesykdom?
 • Annen sykdom?
 • Bruker pas. medisiner daglig? Hvilke?

Se Legevaktindeks

Valgt kriterium:

FOR GUL RESPONS: RÅD TIL INNRINGER

RÅD TIL INNRINGER

Hvis pas. er bevisstløs og ikke puster normalt – start HLR-instruksjon fra 01 / 02 Bevisstløs voksen / barn – puster ikke normalt.

 1. Be pas. hoste kraftig og så lenge hun / han orker.
 2. Et fremmedlegeme i luftveien vil normalt utløse en trang til å hoste (hosterefleks). Hosting kan løse problemet, gjennom at fremmedlegemet løsner og kan hostes opp / ut.
 3. ANG. BARN: ikke stikk fingeren i blinde inn i barnets munn. Se etter fremmedlegemet og forsøk kun å fjerne fremmedlegemer du kan se.
 4. Hjelp er på vei! Vær tilgjengelig på denne tlf. til hjelpen er fremme.
 5. Ikke gi pas. noe å spise eller drikke inntil situasjonen er avklart.
 6. Noen må følge med på pas. hele tiden. Meld fra straks ved forverring.

OM FREMMEDLEGEME I LUFTVEIENE

PUSTEVANSKER, KAN IKKE SNAKKE ELLER HOSTE / TAP AV BEVISSTHET

Et fremmedlegeme som blokkerer luftveien helt og hindrer at luften kommer ned i lungene, vil etter kort tid føre til at pas. mister bevisstheten. Bevissthetstap i forbindelse med et måltid, kan skyldes hjertestans eller et fremmedlegeme som blokkerer luftveien. Hvis det ved HLR er vanskelig eller umulig å blåse luft i pas., kan det indikere at et fremmedlegeme blokkerer luftveien. Ved mistanke om fremmedlegeme bør en se etter fremmedlegemet i munnen og fjerne dette hvis det kommer opp.

PUSTEVANSKER, KAN SNAKKE / HOSTE

Større fremmedlegemer (matbiter, mynter, leketøy, etc.) kan sitte fast i svelget, luftrøret eller en bronkie og blokkere luftveien helt eller delvis. Delvis blokkering av luftveiene kan gi akutte pustevansker, hoste og eventuelt cyanose, men pas. greier å snakke og hoste. Hosting øker luftveistrykket på nedsiden av fremmedlegemet og kan bidra til at fremmedlegemet løsner. Pas. bør oppmuntres til fortsatte å hoste. Total luftveisblokkering kan likevel inntreffe raskt.

INGEN AKUTTE PUSTEVANSKER

Fremmedlegemer som kommer ned i bronkiene er oftest små, f.eks. peanøtter, erter, småmynter eller biter av leketøy, og gir bare delvis luftveisblokkering. Barn i alderen 1–3 år er mest utsatt. Symptomene og alvorlighetsgraden kan variere. Grad av pustevansker avgjør hastegrad.

SMÅ FREMMEDLEGEMER I SVELG

NB! Knappcellebatterier kan gi alvorlig etseskade. Se 38 ØNH

Små fremmedlegemer kan sette seg fast i slimhinnen i svelget eller tonsillene uten å blokkere luftveien. Initiale symptomer kan være ubehag i svelget, senere økende ubehag og smerter ved lokal inflammatorisk reaksjon. Slimhinnelesjoner kan medføre potensielt livstruende bløtdelsinfeksjoner i svelget. Det anbefales rask legeundersøkelse ved mistanke om fastsittende, små fremmedlegemer i svelget. Noen pasienter vil ha behov for henvisning til ØNH-avdeling for endoskopisk fjerning av fremmedlegeme i narkose. Pas. bør derfor holdes fastende til situasjonen er avklart.

Hvis følelsen av et fremmedlegeme i svelget har vart noen dager uten at det er tilkommet økende ubehag eller allmennsymptomer med feber, kan pas. henvises til egen fastlege for vurdering.

VEDVARENDE, MILDE LUFTVEISSYMPTOMER OG MISTANKE OM FREMMEDLEGEME I BRONKIENE

Etter at et fremmedlegeme har satt seg fast i bronkiene, kan de første symptomene med hoste og irritasjon noen ganger forsvinne og følges av et symptomfritt intervall på dager eller uker, selv om fremmedlegemet ikke er kommet opp. Det kan utvikles en lokal betennelse med slimsekresjon, feber, hoste og atelektase.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS