Press "Enter" to skip to content

Hyperglykemi / høyt blodsukker

NIMN kap.12- Diabetes

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Reagerer ikke på tilrop og risting men puster normalt
 • Uvel og smerter eller ubehag i bryst, skulder, arm eller kjeve
 • Nedsatt bevissthet/ sløv og har målt/ mistanke om høyt blodsukker

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN. 

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Har pasienten kjent diabetes?  Hvilken Type?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Hvilke symptomer har pasienten?
 • Når målt blodsukker, verdi?

Avklar

Respirasjon

 • Påvirket respirasjon- kraftig pust/hyperventilering?
 • Acetonlukt fra munn?

Bevissthetsnivå

 • Sløv/redusert bevissthetsnivå?

Infeksjonstegn

 • Feber eller sykdomsfølelse? Hvor lenge?

Andre symptomer

 • Kvalme eller oppkast?
 • Hjertebank og/eller høy puls?
 • Magesmerter?

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Bruker insulin? Insulinpenn eller pumpe?
 • Tatt sine medisiner som vanlig i dag?

Viktig tilleggsinformasjon:

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

OBS
Eldre: kan bli akutt forvirret ved forhøyet blodsukker. Har ofte flere tilleggsdiagnoser som gjør de ekstra utsatt.
Barn: Lav terskel for legetilsyn. Blir fortere dehydrert med elektrolyttforstyrrelser.

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Blodsukker over 14 mmol/l, og minst en av følgende:
  • kvalme/ oppkast, magesmerter, virker slapp og medtatt
  • respirasjon som er kraftig og dyp og/eller acetonlukt fra munn.
  • hjertebank og høy puls
 • Medtatt og feber
 • Har målt høyt blodsukker og bruker insulinpumpe, fordi pasienter med insulinpumpe kan ha rask utvikling av ketoacidose.
 • Akutt forvirring

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Diabetes type 2, målt høyt blodsukker, ingen øvrige symptomer
 • Ønsker råd om justering av insulindosen, ingen øvrige symptomer

Kan vente og få råd:

Målt høyt blodsukker uten andre symptomer eller kjent diabetesdiagnose

Ved taksting, bruk kode A91 (Unormalt funn ved undersøkelse IKA)

Råd:

 • Ta kontakt med fastlege for blodsukkerkontroll

Engstelig for diabetes, uten symptomer

Ved taksting, bruk kode T27 (Engstelig endokr/metabol/ernær sykd)

Råd:

 • Ta kontakt med fastlege for blodsukkerkontroll


Noen aktuelle tilstander

Ketoacidose
Symptomer: Gradvis forverret allmenntilstand i løpet av 2–3 døgn, eventuelt raskere ved bruk av insulinpumpe. Tørste, dehydrering med høy puls, lavt blodtrykk og redusert hudturgor. Acidose med kompensatorisk hyperventilasjon. Ketose med oppkast, magesmerter og acetonlukt fra munnen. Påvirket allmenntilstand og redusert bevissthetsnivå er vanlig. Symptombildet kan være debut av sykdom hos pasient uten kjent diabetesdiagnose.

Non-ketotisk hyperosmolært koma hos pasienter med diabetes type 2
Symptomer: Stor hyperglykemi >30 mmol/L. Langsom debut med gradvis forverring av allmenntilstanden. Ofte eldre som rammes. Kraftig tørste. Uttalt dehydrering. Forvirring, nedsatt bevissthet og reaksjonsevne eller koma. Eventuelt tegn på underliggende sykdom som pneumoni eller pyelonefritt. Urinstiks er ofte negativ eller har svak positiv ketostik. Sjelden men livstruende tilstand hos pasienter med diabetes type 2. Tilstanden er ofte utløst av infeksjon, myokardinfarkt, medikamenter (steroider, diuretika) eller stort inntak av sukkerholdig drikke.

Diabetes type 1
Generelt: Diabetes-type 1 skyldes i hovedsak at kroppen (dvs. bukspyttkjertelen) ikke lenger produserer nok insulin. Kan forekommer i alle aldre, men debuterer vanligvis hos yngre (<40 år)
Symptomer på nyoppstått diabetes: Oftest nedsatt allmenntilstand, slapphet, hyppig og rikelig vannlating, tørste og vekttap. Ikke sjelden med ketoacidose hos disse pasientene.

Diabetes type 2
Generelt: Som regel produserer type 2 diabetikeren insulin, men effekten av insulinet er av forskjellige grunner redusert (såkalt insulinresistens). Forekommer i alle aldre, men hyppigst hos eldre og/eller overvektige.
Symptomer: I tidlig sykdomsfase er det få eller ingen typiske symptomer. Pasienter kan klage over økt tretthet, være uopplagte, initiativløse og kanskje deprimerte. Når blodsukkeret blir høyt nok, utvikles typiske symptomer som tørste og vekttap.

Svangerskapsdiabetes
Generelt: Under svangerskapet er behovet for insulin høyere. Svangerskapsdiabetes oppstår dersom kroppen ikke klarer å øke produksjonen av insulin. For de fleste normaliserer dette seg etter fødsel.
Symptomer: Gir sjelden symptomer, men symptomer som hyppig vannlating, tørste og vekttap kan forekomme.

Sist oppdatert 21.08.2020