Press "Enter" to skip to content

Brannskade/skoldeskade/elektrisk skade

NIMN kap. 10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Pustevansker
 • Utsatt for røyk / branngasser og:
  • Har nedsatt bevissthet / virker sløv / virker urolig
  • Har vanskelig med å snakke eller svelge / heshet / hoste
  • Har sotpartikler i nese / munn / spytt
 • Alvorlig brannskade / etseskade (2./3. grads) hos:
  • Barn (under 2 år med >5 %, 3-10 år med >10 %, 10-15 år med >15 %)
  • Voksen (>20 %)
  • Eldre > 65 år (>10 %)
  • I ansikt
 • Skade forårsaket av høyspenning eller ved lynnedslag
 • Annen alvorlig / omfattende skade i tillegg til brannskaden
 • Alvorlig brannskade / dyp forbrenning etter eksponering for kjemikalier
 • Personer savnet i forbindelse med brann (tilskuere kan ha startet redningsaksjon)
 • Falt mer enn to meter og samtidig fått strøm gjennom kroppen
 • Vanlig 230 V-strøm gjennom kroppen og har hengt fast i strømkilden
 • Mistanke om alvorlig skade forårsaket av brann / røykutvikling / skolding / elektrisitet
 • Omtåket rett etter strømskade

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes i NIMN.

FØRSTEHJELP ved brannskade

 • Avkjøl brannskaden i 20 grader i 20 minutter. Bruk våte håndklær hvis man ikke har mulighet for rennende vann eller karbad.
 • Hold pasienten varm og unngå at pasienten fryser. Vær spesielt oppmerksom ved nedkjøling av større områder og hos små barn. Avslutt nedkjøling etter 20 minutter for å forhindre nedkjøling.
 • Hev det forbrente området for å hindre at det hovner opp.
 • Ta klær av det brente området når det er avkjølt. Dra aldri i klær som sitter fast.
 • Dekk gjerne skaden med plastfilm/gladpack (ikke sirkulært), eller rene, fuktige laken, tøystykker eller bandasjer.
 • Gi smertestillende (paracetamol).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.

FØRSTEHJELP ved etseskade

 • Tørrstoff: børst av om kjemikalie er i pulverform, ikke skyll
 • Flytende stoffer: skyll vekk kjemikaliene fra hudoverflaten med rikelig lunkent rennende vann med moderat trykk i minimum 20 minutter. Større brannskader og spesielt med basiske stoffer kan kreve betydelig lengre skylletid, kanskje opp til 2 timer.
 • Skyll med vann på nytt dersom den skadede klager over tiltagende brenning etter den første skyllingen
 • Er du usikker på om et stoff er giftig eller skadelig, ring Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00.
 • Dekk det forbrente området med en tørr, steril bandasje

FØRSTEHJELP ved strømskader

 • Ikke rør om den skadde fortsatt er i kontakt med den elektriske kilden. Pasienten må befris fra strømkilden (ved strøm fra høyspentledning må spesialpersonell skru av strømmen, ikke rør pasienten). Skru av strømmen, går ikke dette, prøv å finne en ikke-strømførende gjenstand for å få revet pasienten bort.
 • Overvåk pasienten nøye, hjertestans kan komme lang tid etter det elektriske støtet.
 • Ved brannskader: se FØRSTEHJELP ved brannskader

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd og hvordan?
 • Når skjedde det?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Hvor stort område av kroppen er forbrent?
 • Hvordan ser området som er forbrent ut? (Blærer? Rødhet? Hud som løsner?)

Avklar

Respirasjon/innhalasjonsskade 

 • Påvirket respirasjon?
 • Sotpartikler i nese / munn/spytt?
 • Brannskade på hals / i ansikt?
 • Hoste / heshet
 • Kullos?

Hva forårsaket skaden

 • Brann, røykutvikling, skolding, elektrisitet?
 • Ved elektrisitet:
  • Høyspenning / lavspenning?
  • hengt fast i strømkilden?

Hud:

 • Hvor dyp er brannskaden?
  • Tørr, rød og smertefull hud? (indikerer 1. grad)
  • Fuktig med blemmedannelse og smertefullt? (indikerer 2. grad)
  • Tørr, læraktig hud? Grå, brun eller hvit farge? Nedsatt sensibilitet? (indikerer 3. grad)
 • Hvor stor del av kroppen er forbrent (se 9% regelen)
 • Hvilken / hvilke deler av kroppen er forbrent?
 • Hvor lenge varte eksponeringen?

Smerter

 • Hvor sitter smertene?
 • Styrke?
 • Karakter?

Annen alvorlig skade

 • Fallskade (hvor høyt?)

For kvinner

 • Gravid? (obs kullosforgiftning)

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?
 • Er det barn tilstede og behov for spesielle omsorgstiltak?

9% regelen brukes for å beregne andel av kroppsoverflaten som er forbrent:

 • Hode 9 %
 • En arm 9 %
 • Forside av bein 9 %
 • Bakside av bein 9 %
 • Genitalia 1 %
 • Forside av truncus 18 %
 • Bakside av truncus 18 %
 • Pasientens håndflate inkludert fingre 1 %

Små barn og eldre tåler lite brannskader! Hos små barn (<2år) utgjør hodet en større andel (18-20%) og ekstremitetene tilsvarende mindre


Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Overfladisk brannskade / forbrenning i ansiktet, hender, genitalia eller i nærheten av ledd     
 • Mindre og overfladiske brannskader/forbrenninger:
  • Barn (<5-10 % av huden)
  • Voksen (<10-15 % av huden)
  • Eldre >65 år (<10 % av huden)
 • Kjemikaliet har ført til annengrads forbrenning større enn en håndflate (1 % av kroppsoverflaten)   
 • Utsatt for røyk, men har ingen symptomer for øyeblikket
 • Vanlig 230 V-strøm gjennom kroppen.
 • Kjemisk forbrenning på øye, hender, føtter, i ansiktet, i lysken eller på setet, eller over et større ledd.                        

Fluss syre forbrenninger skal alltid umiddelbart til sykehus. Disse pasientene skal ha spesifikk motgift.

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Oppfølging av mindre og overfladiske brannskader / forbrenninger som er under behandling eller skjedde for mer enn 24 timer siden.

Kan vente og få råd:

Råd ved førstegrads forbrenning / solforbrenning

Ved taksting, bruk kode S80 (Solutløst keratose/solforbrenning)

Skaden er bare lokalisert til overhuden. Huden er rød og smertefull, men det er ingen blemmedannelse.

Råd:

 • Avkjøl brannskaden i 20 grader i 20 minutter. Bruk våte håndklær hvis man ikke har mulighet for rennende vann eller karbad.
 • Smøres inn med fuktighetskrem
 • Ved behov kan smertestillende brukes (paracetamol eller NSAIDs).
  • Paracetamol: Skal ikke brukes hvis man har lever- eller nyresykdom, eller ved langvarig alkoholmisbruk. Brukes etter anbefalt dosering på pakken. Kan brukes under graviditet/amming.
  • Ibuprofen: Skal ikke anbefales til personer med astma, tidligere magesår, Crohns sykdom, ulcerøs colitt, blødningsforstyrrelse, ved bruk av blodfortynnende medisin eller har kjent allergi for salicylater/NSAIDs. Ibuprofen under graviditet bør bare skje i samråd med lege. Kan brukes under amming. Brukes etter anbefalt dosering på pakken.

Oppfølging:

 • Skaden vil vanligvis leges i løpet av noen dager uten spesiell behandling, men fordi det kan utvikle seg, må pasienten vurdere skaden på nytt neste dag.
 • Rekontakt hvis blemmedannelse eller økende smerte.


Noen aktuelle tilstander

Annengrads forbrenning
Skaden omfatter både overhuden og laget under. Varierende grad av blemmedannelse, bevart sensibilitet/følsomhet, smertefullt

Tredjegrads forbrenning
Skaden strekker seg gjennom alle hudens lag. Huden er svidd, tørr, læraktig, oftest grå, brun eller hvit. Nedsatt sensibilitet.

Etseskade
Skadeomfang bestemmes av type stoff, hvor sterkt det er og hvor lenge man har hatt det på huden.Basiske stoffer gir større skadeomfang enn syrer.Omfang av kjemisk brannskade kan være vanskelig å vurdere, og omfanget blir ofte underestimert.Lokalbehandlingen følger samme prinsipper som brannskadebehandling.

Elektrisk skade
Strømgjennomgang gir økt risiko for hjerterytme-forstyrrelser og indre forbrenninger. Faren for brannskader (ofte dype) er størst ved høy spenning eller lang eksponering. Om strømskaden har skjedd i høyden, kan andre skader på grunn av fall oppstå i tillegg til strømskaden. Deles gjerne inn i lavspentstrøm (<1000 V (hjem, industri)) og høyspentstrøm (>1000 V (høyspentkabler, kjøreledninger for tog/T-bane, transformatorstasjoner)). Ved ulykker med strømgjennomgang skal pasienten oppfølges av lege umiddelbart etter hendelsen, også i de tilfeller hvor pasienten er upåvirket.
Symptomer: Forbrenning- ofte sparsomme hudskader, men dypere skader oppstår, hjertearytmier, respirasjonssvikt, kramper, bevisstløshet, forbigående muskellammelser.

Sist oppdatert 16.02.2021