Press "Enter" to skip to content

Akutt krisereaksjon

NIMN Kap 27: Mulig dødsfall / krybbedød

 • Livløst barn / spedbarn
 • Krisereaksjon med mistanke om alvorlig psykisk eller somatisk sykdom

Samtalen konferansekobles til AMK.  Kriterienummer hentes i NIMN.

Råd til innringer ved seksuell vold

 • Den skadde bør raskt til undersøkelse og behandling
 • Offeret skal ikke skifte tøy, bade / dusje eller vaske hendene før undersøkelsen, av hensyn til sikring av ev. bevis
 • Ta med klær som offeret har tatt av seg (undertøy, istykkerrevne eller tilsølte klær)
 • Ta med rent tøy til bruk etter undersøkelsen

Viktige spørsmål

 • Hva har skjedd og når? (Livskrise / plutselig dødsfall / traumatisk krise / vold / overgrep)
 • Hvor mange er involvert?
 • Er den kriserammede i sikkerhet?
 • Hvilke fysiske eller psykiske plager har den kriserammede nå?
 • Har den kriserammede noen hos seg?
 • Er det barn til stede og behov for spesielle omsorgstiltak?

Avklar

Psykiske symptomer

 • Vanlige symptomer kan være sjokk, uvirkelighetsfølelse, nummenhet (føler seg fjern eller distansert), angst for å miste kontrollen, angst for å dø, skvettenhet, konsentrasjonsvansker, irritabilitet og søvnvansker

Somatiske symptomer

 • Vanlige symptomer kan være hjertebank, brystsmerter, hyperventilering, pustevansker, skjelving, kvalme, svimmelhet, tendens til å besvime.

Funksjonssvikt 

 • Avhengig av når hendelsen inntraff: i hvor stor grad er den kriserammede tilbake i normale gjøremål i hverdagen? (Skole, jobb)
 • Vansker med personlige gjøremål? I hvilken grad?  
 • Avvikende søvn? Sover lite/mye? 

Sosialt nettverk

 • I hvilken grad har den kriserammede støtte i det sosiale nettverket?

Annen oppfølging

 • Vært i kontakt med kriseteam, fastlege eller andre hjelpetilbud?
 • Ønsker kontakt med psykososialt kriseteam? Varsling av kommunalt kriseteam er vanligvis en oppgave for LVS. Se eventuelt lokale retningslinjer for dette.

Kjente sykdommer / faste medisiner

 • Kjente sykdommer?
 • Faste medisiner?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Akutte stressreaksjoner med sterke fysiske eller psykiske reaksjoner
 • Mistanke om seksuell vold eller annen mishandling
 • Pasienter med manglende nettverk / støttepersoner

Ved mishandling:

Vurder sammen med vaktlege om det er mest hensiktsmessig med sykebesøk eller konsultasjon ved legevakten. Kontakt AMK for å vurdere ambulanse dersom den voldsutsatte har vansker med å komme seg til konsultasjon.

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Kriserammede som ønsker samtale med lege, har et godt nettverk rundt seg og som ikke opplever sterke reaksjoner.

Kan vente og få råd:

Råd ved mindre reaksjoner, uten ønske om oppfølging eller i påvente av videre oppfølging

Ved taksting, bruk kode P02 (Psykisk ubalanse situasjonsbetinget)

Generelt:
Det er store individuelle forskjeller i hvordan man reagerer på akutte kriser. Styrke på akuttreaksjon er ikke en indikasjon på hvordan pasienten klarer seg på sikt.

Råd:

 • Gi informasjon om at ulike psykiske og fysiske reaksjoner kan forekomme, og er vanlige, naturlige og forventende.
  • Vanlige psykiske symptomer kan være sjokk, uvirkelighetsfølelse, nummenhet (føler seg fjern eller distansert), angst for å miste kontrollen, angst for å dø, skvettenhet, konsentrasjonsvansker, irritabilitet og søvnvansker.
  • Vanlige fysiske symptomer kan være hjertebank, brystsmerter, hyperventilering, pustevansker, skjelving, kvalme, svimmelhet, tendens til å besvime.
 • Informer om hvilke ressurser som er tilgjengelige (se lokale retningslinjer)
 • Oppfordre til å gjenoppta normale roller og funksjoner raskt, selv om stressreaksjonene fortsatt er tilstede. Det kan være styrkende for selvbildet og positivt for videre utvikling.
 • Strategier som kan hjelpe:
  • Sosialt samvær, pass på at du har et nettverk rundt deg som er hos deg. Kontakt familie og venner.
  • Ivareta basalbehov som hvile, søvn, mat, drikke og moderat fysisk aktivitet. Obs det er helt vanlig å sove dårlig de første nettene.
  • Pleie hverdagen, hold fast ved dagligdagse rutiner
  • Sørg for at du får jevnlig oppfølging av fastlegen
 • Strategier man bør unngå:
  • Rusmiddelbruk
  • Sosial isolasjon
  • Drukne seg i arbeid / studier
  • Sinne eller utagerende atferd
  • Bruke energi på å unngå å snakke om det vanskelige

Oppfølging:

 • Dersom plagene forverrer seg, eller man føler man blir stående fast, er det viktig å ta kontakt med fastlege. Noen opplever senreaksjoner som krever oppfølging.

Sist oppdatert 20.08.2020