Press "Enter" to skip to content

Abstinenser

NIMN Kap. 31: Rus/overdose

 • Reagerer ikke på tilrop og risting
 • Har fortsatt kramper som har vart mer enn ca. 5 min.

Samtalen konferansekobles til AMK. Kriterienummer hentes fra NIMN.

Vurder bruk av video

Det er operatøren som svarer anropet, som skal gjøre en vurdering om video skal benyttes. Hensikten er å øke operatørens situasjonsforståelse og optimalisere muligheten for å gi tilpasset hjelp.

Bruk av video støtter operatørens beslutning om rett respons, gir mulighet for god veiledning av innringer, og bedre grunnlag for å gi råd tilpasset den aktuelle hendelsen. Video kan også benyttes til vurdering av operative forhold.

Nytteverdien av å bruke video må vurderes individuelt. Bruk av video skal ikke forsinke responstid og helsehjelp.

Viktige spørsmål

 • Hvilke rusmiddel/medikament har pasienten brukt?
 • Når var siste inntak?
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?

Avklar

Psykisk

 • Sensibilitet for kraftige lyder?
 • Urolig, rastløs?
 • irritabilitet, angst?
 • Vrangforestillinger/hallusinasjoner?
 • Søvnvansker?
 • Orientert for tid og sted?
 • Deprimert?

Smerter

 • Muskelsmerter?
 • Hodepine?
 • Magesmerter?

Andre symptomer

 • Skjelvinger?
 • Kvalme/oppkast?

Hud

 • Svett og klam?
 • Opplevelse av kløe, prikking, stikking i huden? Føler noe kryper på eller under huden? 

Kjente sykdommer

 • Hatt abstinenskramper tidligere?

For kvinner                    

 • Graviditet?

Viktig tilleggsinformasjon

 • Vært i kontakt med andre om dette?
  • Har noe endret seg? Ev. hva?

Når skal pasienten til lege?

Så snart som mulig ved:

 • Krampeanfall som har vart i mindre enn 5 min.
 • Symptomer på moderate til kraftige abstinenser:
  • Svært urolig og rastløs, angst og søvnproblemer, muskelsmerter, oppkast/diare
  • Vrangforestillinger/hallusinasjoner.

Bør tilsees hos fastlege eller på legevakt, men haster vanligvis ikke:

 • Høyt alkoholinntak over lang tid og plutselig sluttet, ikke symptomer ennå, eller milde symptomer, bør tilsees av lege da faren for alvorlige abstinenser er stor.
 • Har angst eller føler seg uvel etter rus.
 • Milde/initielle abstinenssymptomer etter bruk av:
  • Heroin/opiater- rastløshet, kribling i kroppen, irritabilitet.
  • Benzodiazepiner- insomni, angst, irritabilitet, skjelving.
 • Ber om å få snakke med lege eller andre som kan hjelpe.
 • Gravid og skadelig rusbruk.

Kan vente og få råd:

Lette abstinenser etter en kortvarig periode med alkoholinntak

Ved taksting, bruk kode P15 (Kronisk alkoholmisbruk)

Symptomer:
Rastløshet, irritabilitet, angst, søvnvansker og mareritt.

Råd:

 • Ro, hvile og søvn.
 • Oppholde seg i stille omgivelser, dempet belysning.
 • Rikelig væskeinntak.

Oppfølging:

 • Ta kontakt med lege ved forverring av symptomene eller dersom nye symptomer tilkommer.

Noen aktuelle tilstander

Abstinenskramper:
Vanligvis generaliserte tonisk-kloniske kramper. Størst risiko hos pasienter med andre sykdommer, blandingsmisbruk eller som har hatt abstinenskramper tidligere.

Delirium tremens:
Kommer vanligvis etter en langvarig periode (flere døgn) med høyt alkoholinntak. Symptomer starter vanligvis 2-4 døgn etter siste inntak, men kan oppstå tidligere. Symptomer kan omfatte irritabilitet, rastløshet, søvnforstyrrelser, mareritt, angst, synshallusinasjoner (ofte av skremmende karakter), desorientering for tid og sted, høy puls, skjelvninger, svetter mye. Kontakt lege umiddelbart dersom slike symptomer oppstår.  

Alkohol abstinens:
Kommer vanligvis etter bruk av alkohol daglig i minst 3 måneder eller i store mengder i minst en uke. Symptomer oppstår vanligvis 0–3 dager etter siste alkoholinntak, eventuelt senere (opptil en uke) ved blandingsmisbruk med benzodiazepiner. Symptomer kan oppstå mens pasienten fremdeles har promille.
Mild abstinens: Rastløshet, irritabilitet, angst og søvnvansker.
Moderate abstinenser: Skjelving, svett og klam, forhøyet puls og blodtrykk, sensibilitet for kraftige lyder, hodepine, kvalme.
Alvorlige abstinenser: Betydelig uro, forbigående hallusinasjoner, kraftig skjelving, kvalme og oppkast, betydelig nedsatt allmenntilstand. 
Komplisert abstinens: Delirium tremens, kramper, hypertermi.

Opiatabstinens:
Symptomdebut 4-6 timer etter siste dose.  Initialt: Rastløshet, kribling i kroppen, irritabilitet, økt respirasjonsfrekvens, gjesping, svetting, rennende nese. Etter ca 1-2 døgn: influensalignende symptomer, smerter i muskel og skjelett, temperaturstigning, magesmerter, oppkast, diare, takykardi, hypertensjon, psykose, dissosiasjon.

Benzodiazepiner abstinens:
Symptomer opptrer fra dager til uker etter siste dose, avhengig av hvilket preparat som har blitt brukt. Insomni, angst, irritabilitet, hallusinasjoner, krampeanfall, delir.

Sentralstimulerende rusmidler (kokain, amfetamin, metamfetamin, ecstasy) abstinenser:
Abstinenser gir vanligvis ikke livstruende symptomer eller kramper, men der kan være en økt risiko for selvmord pga apati, angst, depresjon og insomni. Ellers økt appetitt, irritabilitet, muskelsmerter. 

Rusbruk og graviditet:
Lege bør vurdere situasjonen. Gravide med rusmiddelproblemer skal henvises raskt til behandling.

Sist oppdatert 18.08.2020