Meny

06 Bestilt oppdrag

Kriterier

RØD – akutt

A.06.01

Ambulansetransport direkte til sykehus. Ustabile vitale funksjoner

A.06.02

Overføring til høyere omsorgsnivå. Ustabile vitale funksjoner

A.06.03

Assistanse til annen nødetat. Umiddelbar respons

A.06.04

Øvelse. Umiddelbar respons

A.06.05

Alvorlig tilstand, umiddelbar respons.

GUL – haster

H.06.01

Transport direkte til sykehus. Mulig alvorlig tilstand

H.06.02

Transport til lege / legevakt / poliklinikk. Mulig alvorlig tilstand

H.06.03

Overføring til høyere omsorgsnivå. Alvorlig tilstand

H.06.04

Assistanse til annen nødetat – uten forsinkelse

H.06.05

Annet oppdrag – uten forsinkelse

H.06.06

Behov for umiddelbar forflytting av beredskapsressurser

GRØNN – vanlig

V.06.01

Transport direkte til sykehus

V.06.02

Transport til lege / legevakt

V.06.03

Transport til høyere omsorgsnivå

V.06.04

Tilbakeføring til lavere omsorgsnivå

V.06.05

Transport fra sykehus / legevakt / sykehjem til hjem / sykehjem

V.06.06

Assistanse til annen nødetat. Ingen hast og til avtalt tid

V.06.07

Øvelse til avtalt tid

V.06.08

Annet oppdrag. Ingen hast

V.06.09

Behov for forflytting av beredskapsressurser

Respons

RØD RESPONS – akutt

AMK

 1. Send ambulanse når ressursbehovet er klarlagt
 2. Vurder behov for tilleggsressurser:
  • Annet helsepersonell
  • Luftambulanse / legespesialist
 3. Still relevante tilleggsspørsmål for å klarlegge behovet for overvåking, behandling og medisinsk-teknisk utstyr under transport (pågående behandlinger, dren, kateter, sonder, etc.).
 4. Gi relevante råd om forberedelse til transport (journaldokumenter, rekvisisjoner, røntgenbilder, pårørende, bagasje, etc).
 5. Innhent informasjon om ev. smittefare.
 6. Konferer med AMK-lege ved samtidighetskonflikt, uavklarte medisinske spørsmål og ev. uavklart hastegrad.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.
 8. Informer rekvirent om ETA.

LVS

 1. Kontakt AMK.

GUL RESPONS – haster

AMK

 1. Send ambulanse når ressursbehovet er klarlagt.
 2. Vurder behov for tilleggsressurser:
  • Annet helsepersonell
  • Luftambulanse / legespesialist
 3. Still relevante tilleggsspørsmål for å klarlegge behovet for overvåking, behandling og medisinsk-teknisk utstyr under transport (pågående behandlinger, dren, kateter, sonder, etc.).
 4. Gi relevante råd om forberedelse til transport (journaldokumenter, rekvisisjoner, røntgenbilder, pårørende, bagasje, etc).
 5. Innhent informasjon om ev. smittefare.
 6. Konferer med AMK-lege ved samtidighetskonflikt, uavklarte medisinske spørsmål og ev. uavklart hastegrad.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.
 8. Informer rekvirent om ETA.

LVS

 1. Kontakt AMK ved klart behov for ambulanse eller behov for rådføring i forbindelse med pasienttransport.

GRØNN RESPONS – kan vente

AMK

 1. Send ambulanse når ressursbehovet er klarlagt.
 2. Vurder behov for tilleggsressurser:
  • Annet helsepersonell
  • Luftambulanse / legespesialist
 3. Still relevante tilleggsspørsmål for å klarlegge behovet for overvåking, behandling og medisinsk-teknisk utstyr under transport (pågående behandlinger, dren, kateter, sonder, etc.).
 4. Gi relevante råd om forberedelse til transport (journaldokumenter, rekvisisjoner, røntgenbilder, pårørende, bagasje, etc).
 5. Innhent informasjon om ev. smittefare
 6. Konferer med AMK-lege ved samtidighetskonflikt, uavklarte medisinske spørsmål og ev. uavklart hastegrad
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.
 8. Informer rekvirent om ETA.

LVS

 1. Kontakt AMK ved klart behov for ambulanse eller behov for rådføring i forbindelse med pasienttransport.

TILLEGGSSPØRSMÅL

SPØRSMÅL TIL REKVIRENT:

 1. USTABILE VITALE FUNKSJONER?

  1. RF < 10 eller > 30
  2. Puls < 50 eller > 100 (gjelder ikke ved AF)
  3. Nedsatt bevissthet
  4. Syst. BT < 90
 2. INDIKASJONER / KRITERIER FOR AMBULANSE?

  • Er pas. vurdert etter Indeks eller annet triagesystem? Hvilket kriterium er ev. brukt?
  • Behov for overvåking og / eller behandling?
  • Må pas. ligge?
  • Hvis kun behov for transport fordi pas. må ligge: Normalt betyr dette at andre løsninger for transport må benyttes, ref. Akuttmedisinforskriften § 3 bokstav e.
 3. BEHOV FOR FØLGEPERSONELL?

  • Anestesilege, jordmor eller annen spesialistkompetanse.
 4. PSYKISK HELSEVERN

  Se 29 Psykisk lidelse / selvmordsforsøk

  • Voldelig adferd? Behov for bistand av politi?
  • Hvilken paragraf i lov om psykisk helsevern er benyttet?
  • Suicidalfare?
 5. SMITTE – KONTAKTSMITTE, DRÅPESMITTE, ANNET?

  • MRSA etc.
  • Vært innlagt på helseinstitusjon eller hatt tannbehandling i utlandet i løpet det siste året?

Valgt kriterium:

SJEKKLISTE VED BESTILLING

VIKTIG INFORMASJON

 • Hentedato
 • Pas. henteklar fra kl. ...
 • Ønskes levert kl. ...
 • Er legevakt / mottakende avdeling informert?

AMK kan tilby helsepersonell eller annet innsatspersonell kontakt med spesialist på sykehuset.

FORKLAR FASTSATT HASTEGRAD

 • Informer om når den rekvirerte ressursen bør være fremme.

COVID-19: Avklares for alle pasienter, ETTER at RØDE kriterier er avklart. Foreligger økt smitterisiko?
LAV TERSKEL for å mistenke COVID-19 og økt smittefare.

Se Legevaktindeks

OM BESTILT OPPDRAG

UTDRAG FRA AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN

(Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015)

§ 3 Definisjoner.

e) Med ambulansetjeneste menes i denne forskriften bil-, båt- og luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre og ambulansefly) som inngår i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus og der det under transporten er behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåking.

§ 10 De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester.

De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester omfatter å:

a) bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig syke eller skadde pasienter.

b) utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og overvåking, enten alene eller sammen med andre deler av tjenesten.

c) bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking og / eller behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom behandlingssteder.

d) ha beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av regions- og landegrensene.

e) ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet.

f) delta i enkle søk og redningsoperasjoner.

De regionale helseforetakene har ansvar for at bil-, båt- og luftambulansetjenesten i nødvendig grad er samordnet nasjonalt.

§ 11 Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten.

Når ambulansetjenesten skal transportere pasienter som har behov for behandling eller overvåking mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten, skal ambulansetjenesten, i samråd med den som rekvirerer transporten, vurdere behovet for ytterligere personell ut i fra oppdragets art.

Se 45 Lenker

Politiets bruk av ambulanseressurser (Helsedirektoratet IS-5/2016)


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS