Meny

46 Om arbeidet med NIMN utgave 4

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har våren 2018 laget denne webapplikasjonen av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Webapplikasjonen er en del av Legevaktindeks, som er et beslutningsstøttesystem for legevakter. Innholdet i webapplikasjonen av Norsk indeks bygger på NAKOS sitt opplæringshefte fra tidlig 2018, og teksten under tilhører opplæringsheftet.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) gjennomført en revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) i perioden 2015–2018.

NIMN er et beslutningsstøtteverktøy, laget med utgangspunkt i Criteria Based Dispatch (CBD) som ble innført i ambulansetjenesten i Kings County, Washington, USA i 1990. Systemet ble utarbeidet med mål om å kunne utløse ressurser med riktig kompetansenivå relatert til pasientens medisinske behov, samt fastsette riktig hastegrad. Kriteriene for nivå og hastegrad ble satt av medisinske ledere i tjenesten.

Systemet innebærer at AMK / LVS foretar en standardisert utspørring av innringer, avgjør responsmønster og gir veiledning eller akuttmedisinsk instruksjon i livreddende førstehjelp som f.eks. hjertestans eller andre livstruende tilstander. NIMN ble tatt i bruk i Norge i 1995, og brukes i dag av alle AMK-sentraler og mange LV-sentraler. NIMN har tidligere blitt revidert i 1999, 2005 og 2009.

Arbeidet med 4. reviderte utgave av NIMN har blitt omfattende grunnet stor utvikling i det faglige grunnlaget for de enkelte oppslag, samt endring i lover, forskrifter og andre styrende dokumenter.

Et stort antall medarbeidere ved landets AMK- og LV-sentraler har bidratt med over 1000 faglige innspill og kommentarer, i tillegg har mer enn 80 faginstanser og organisasjoner avgitt høringssvar. Det er gjennomført omfattende litteratursøk og databasesøk (BMJ, Up-To-Date, oa.). Det har vært et nært faglig samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) og regionalt AMK-forum.

Følgende personer har inngått i arbeidsgruppen i hele eller deler av tidsrommet NIMN har vært under revisjon:

Forskningsstipendiat / sykepleier Camilla Hardeland, NAKOS / Universitetet i Oslo

Seniorrådgiver / sykepleier Kristine Dreyer, KoKom

Avdelingsoverlege Nina Hesselberg, Universitetssykehuset Nord-Norge HF / R-AMK

Seksjonsoverlege Steinar Einvik, St. Olavs hospital HF / R-AMK

Seksjonsoverlege Olav Eielsen, Helse Stavanger HF / R-AMK

Avdelingsoverlege Andreas Hansen, Oslo universitetssykehus HF / R-AMK

Overlege Emil Iversen, AMK Oslo, Oslo universitetssykehus HF

Forsker / 1. amanuensis Erik Zakariassen, Nklm / Universitetet i Bergen

Forsker / sykepleier Siri-Linn Schmidt Fotland, Nklm

Fagsykepleier Tone Alfsvåg Engelsen, AMK Bergen, Helse Bergen HF

Rådgiver Hilde Fredriksen Rikheim, AMK Vestre Viken, Vestre Viken HF

Overlege / professor Jo Kramer-Johansen, NAKOS / Universitetet i Oslo

Seniorrådgiver Lars Didrik Flingtorp, NAKOS (nettbasert opplæring)

Fagsykepleier / rådgiver Susan Romola Hebbert, NAKOS (prosjektsekretær)

Daglig leder / overlege Jan Erik Nilsen, NAKOS / Oslo universitetssykehus HF (prosjektleder)

Det rettes en stor takk til arbeidsgruppen og alle andre som har bidratt i dette revisjonsarbeidet.

Opplæring og tilbakemeldinger

Det er etablert et e-læringskurs som gir grunnleggende kunnskap om NIMN utgave 4 på NAKOS-portalen. Kurset tar for seg generell bruk av NIMN og aktuelle endringer og nyheter. Kurset finnes på www.nakos.no

Fremtidige versjoner av NIMN

Det legges opp til at revisjon og videre utvikling av NIMN skjer på en digital plattform. Dette betyr at den foreliggende utgave av NIMN mest sannsynlig blir den siste som foreligger i trykket versjon. Målsetningen er en mer kontinuerlig revisjonsprosess og hyppigere utgivelser av nye versjoner. Vi ber derfor alle brukere av NIMN om å bidra med råd og innspill. Dette gjelder alle forslag til rettelser, utforming, operative og medisinsk-faglige forhold.

Innspill kan sendes til: Innspill-NIMN@nakos.no

Oslo, januar 2018

Jan Erik Nilsen

Daglig leder NAKOS


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS