Meny

Rollefordeling og anbefalt respons

Respons

RØD RESPONS – akutt

AMK

 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
 2. Trippelvarsling hvis relevant.
 3. Vurder også å varsle:
  • Akutthjelper
  • Luftambulanse / legespesialist
  • Andre nødetater
  • AMK-lege
 4. Vurder pasienttransport i privatbil.
 5. Vurder resterende kriterier.
 6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk informasjon.
 7. Gi relevante råd / instruksjoner.
 8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be innringer ta ny kontakt ved behov.
 9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
 10. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LVS

 1. Opprett konferanse med AMK, som overtar samtalen og iverksetter riktig respons.
 2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
 3. Oppdater LV-legen.
 4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved behov.
 5. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LV-lege

 1. Bekreft meldingen.
 2. Vær tilgjengelig i talegruppe.
 3. Vurder nødvendigheten av å rykke ut selv.
 4. Endre hastegrad ved oppdatert informasjon.
 5. Vurder behov for spesialressurser.

Amb.

 1. Bekreft meldingen.
 2. Vær tilgjengelig i avtalt talegruppe.
 3. Utrykningskjøring berettiget.
 4. Utfør oppdraget iht. lokal instruks
  • Gi situasjonsrapport til AMK
  • Meld pas. til leveringssted

GUL RESPONS – haster

AMK

 1. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved forverring
 2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje.
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
  • Konferer med lege, ev. opprett konferanse mellom pas. og LV-lege / fastlege
  • Be pas. komme til LV
  • Avtal annen transport
 5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
 6. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LV-lege

 1. Vurder henvendelsen snarest.
 2. Kontakt innringer hvis avtalt med LVS.
 3. Endre hastegraden ved behov.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.

Amb.

 1. Bekreft meldingen.
 2. Vær tilgjengelig i avtalt talegruppe.
 3. Utrykningskjøring bare berettiget under spesielle forhold.
 4. Utfør oppdraget i henhold til lokal instruks.
  • Meld pas. til leveringssted

GRØNN RESPONS – vanlig

AMK

 1. Gjør ett av følgende:
  • Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege, alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert linje
  • Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
 2. Send ambulanse hvis klart behov og:
  • Still relevante tilleggsspørsmål
  • Gi relevante råd
  • Informer LVS / LV-lege
  • Be innringer ta ny kontakt ved behov
 3. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LVS

 1. Vurder resterende kriterier og still relevante tilleggsspørsmål.
 2. Gi relevante råd.
 3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
 5. Be innringer ta ny kontakt ved forverring.
 6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis relevant.
 7. Oppdater alle om sikkerhets- og smitterisiko.

LV-lege

 1. Vurder henvendelsen.
 2. Kontakt innringer hvis avtalt med LVS.
 3. Endre hastegraden ved behov.
 4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.

Amb.

 1. Bekreft meldingen.
 2. Utrykningskjøring ikke berettiget.
 3. Utfør oppdraget iht. lokal instruks.

OM SAMTALEN MED INNRINGER

STARTKORT, INSTRUKSJONSOPPSLAG OG STANDARDOPPSLAG

Startkortet skal sikre innhenting av nøkkelinformasjon og føre operatøren til relevant oppslag. Bruken av startkortet, instruksjonsoppslag og standardoppslag gjennomgås i e-læringsprogrammet. I standard-oppslagene skal kriterielisten brukes som en sjekkliste av vitale funksjoner, basert på en systematisk gjennomgang av bevissthet, luftveier, respirasjon og sirkulasjon. Det betyr at de mest tidskritiske kriteriene står øverst. Kriteriene er utformet slik at de lett kan benyttes som spørsmål til innringer. «Tilleggsspørsmål og tips til operatøren» gir utfyllende informasjon som kan være til hjelp under utspørringen.

BARN PÅ STEDET – BEHOV FOR SPESIELLE OMSORGSTILTAK

Mange voksne som trenger akutt medisinsk eller psykiatrisk hjelp og bistand har omsorg for barn under 18 år. Man regner med at barn under 18 år er tilstede på hentestedet i ca. 20 % av alle utrykninger når tilstander er vurdert som alvorlig. Foreldres sykdom påvirker barna, enten som skremmende eller uforståelige hendelser, eller fordi sykdommen endrer forelderens omsorgskapasitet i kortere eller lengre tid. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om voksne pasienter har barn og barnas omsorgssituasjon når den voksne er syk. I tillegg skal helsepersonell gi tilpasset informasjon om den voksnes tilstand. Plikten gjelder også i akuttsituasjoner.

HUSDYR OG KJÆLEDYR

Innhent informasjon om det er dyr på stedet som kan forstyrre ambulansepersonell / lege. Ved behov, be innringer / andre tilstedeværende om å plassere dyr i et separat rom / avlukke eller sørge for annen sikring.

RÅD TIL INNRINGER

Rådene er basert på en blanding av vitenskapelig evidens, beste faglige praksis, tradisjoner og erfaringer. Det er ingen uttømmende liste, dvs. at det kan tenkes at det finnes andre, og mulig bedre råd, som bør gis innringer. Ingen situasjoner vil være helt like, operatører i den medisinske nødmeldetjenesten må derfor hele tiden gjøre et skjønnsmessig utvalg og tilpasning av aktuelle råd i den foreliggende situasjonen.

Råd til innringer er delt i 2 kategorier:

 1. Generelle råd og informasjon.
 2. Førstehjelp og andre råd.

I tillegg er rådene gruppert tematisk med overskrift. De grupperte rådene er nummerert og det kan være flere råd i samme tematiske gruppe.

Kategori A, generelle råd og informasjon, vil kunne være aktuelle for alle kriterier under oppslaget, det tematiske gruppenummeret er derfor ikke markert for hvert enkelt kriterium. Gruppenummer for råd i kategori B, førstehjelp og andre råd, er angitt spesifikt for alle kriterier hvor rådene synes relevante.

EMPATI

Definisjon på empati: Empati er i denne sammenheng definert som at helsepersonell i medisinsk nødmeldetjeneste formidler forståelse og omsorg for den situasjonen innringer befinner seg i.

BETYDNINGEN AV EMPATI:

Empati er det operatøren sier (valg av ord og uttrykksmåte) som øker sjansen for at innringer opplever operatørens forståelse og omsorg. Forutsatt at empati fremføres på riktig måte, vil det i betydelig grad kunne redusere stress- og spenningsnivået hos innringer, og gjøre det lettere å føre en målrettet samtale der operatøren gir rasjonell og effektiv helsehjelp. Riktig fremføring av empati krever og bør være gjenstand for egen opplæring.


© Legevaktindeks: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

© Innhold i Norsk indeks: NAKOS